Buitenlanders sturen brandbrief aan Communautés

Op 23 september 2022 stuurde Platform Thiérache namens al haar Nederlandse en Belgische leden een brandbrief aan de voorzitters van de vier Communautés in de Thiérache. In deze brief wordt grote ongerustheid uitgesproken over de mogelijke komst van industriële windmolenparken en uitgelegd wat de negatieve gevolgen zullen zijn voor de economie van de streek. Hieronder vind je een Nederlandse vertaling van deze brief.

Aan de heer Olivier Cambraye, voorzitter van de Communauté du Pays de Thiérache
Aan de heer Jean-Jacques Thomas, voorzitter van de Communauté de Communes des Trois Rivières
Aan de heer Jean-François Pagnon, voorzitter van de Communauté de Communes des Portes de la Thiérache 
Aan de heer Hugues Cochet, voorzitter van de Communauté de Communes Thiérache Sambre et Oise

Mijne heren,

Wij willen uw aandacht vragen voor de grote ongerustheid onder veel Nederlanders en Belgen, die in de Thiérache een vakantiehuis hebben of er permanent wonen. De mogelijke komst van grote windmolenparken met in totaal ruim 70 turbines zal grote nadelige economische gevolgen hebben, niet alleen voor de bezitters van vakantiehuizen zelf maar ook voor de streek en haar inwoners. We noemen er een aantal:

• waardedaling van woningen – met tientallen procenten bovenop de algemene 30% waardedaling die de huizen de afgelopen tien jaar al hebben ondergaan;
• woningen staan langer te koop / risico van leegstand en zelfs onverkoopbaarheid;
• verminderde aantrekkelijkheid van de regio voor buitenlanders (en Fransen) die een tweede huis zoeken of hier willen verblijven;
• afname van bestedingen;
• afname van belastinginkomsten (tax foncière; tax d’habitation; toeristenbelasting e.d.);
• daling van het aantal bezoekers aan de streek / afname toeristische overnachtingen en verblijfsrecreatie (hotel; airbnb; camping e.d.);
•  verlies van lokale banen.

Het valt ons op dat enquetecommissies van windmolenprojecten de belangrijke bijdrage van Belgische en Nederlandse eigenaren van vakantiehuizen aan de lokale economie bagatelliseren. 

Wij zijn het hier niet mee eens. Wanneer een buitenlander zich vestigt in de Thiérache, zorgt hij / zij voor een eerste grote economische impuls door de aankoop van een huis – en in het verlengde daarvan voor een gedeeltelijke of algehele renovatie. Daarbij worden vaak lokale bedrijven voor diensten en materialen ingeschakeld. 

Maison fondue

Wanneer de buitenlander zich eenmaal heeft gesetteld, zorgt hij / zij blijvend voor economische impulsen in de lokale economie. Om dit te verduidelijken, maakten wij een simpele financiële berekening als voorbeeld om de conclusie van de enquêtecommissies te weerleggen. 

Volgens cijfers uit 2019 van het Franse instituut voor statistiek (INSEE) heeft 3,5% van de bevolking van het departement Aisne een tweede huis. Afgezet op een totaal van 230.907 huishoudens betekent dit ruim 8.000 woningen van tweede woningbezitters, waarvan een aanzienlijk deel in de Thiérache. In een gemeente als Jeantes (95 huishoudens) bestaat bijna 30% van de woningen uit maisons secondaires. Vermenigvuldig je dit aantal (28 huishoudens) met gemiddeld 10.000 euro per jaar aan belastingen en lokale bestedingen – voor onderhoud en renovatie, levensonderhoud, kunst en cultuur, toerisme etc. – dan praten we alleen al in deze gemeente over een jaarlijkse investering in de lokale economie van 280.000 euro! 

U kunt zich voorstellen dat dit voor alle gemeenten in de Thiérache zorgt voor een veelvoud aan lokale investeringen die in de tientallen miljoenen loopt. 

Wanneer de Thiérache wordt volgezet met industriële windmolens, zal dit een enorme negatieve impact hebben op de buitenlanders. Velen hebben al te kennen gegeven om hun huis te verkopen en de Thiérache te verlaten. Voor nieuwe buitenlanders, die zich in de Thiérache willen vestigen, is het geen optie om een vakantiehuis in een groot windmolenpark te kopen. 

Namens alle bezitters van vakantiehuizen in de Thierache doen wij daarom een dringend beroep op u om onze belangen te beschermen en de plaatsing van windmolens te verhinderen.

Wij wijzen u in dit verband tevens op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In dit artikel wordt bepaald dat elke burger recht heeft op respect voor zijn/haar persoonlijke levenssfeer, en daar valt ook woongenot onder. Het artikel beschermt burgers tegen inmenging van de overheid (nationaal en regionaal) en verplicht de overheid zelf om maatregelen te nemen die burgers beschermen. Bijvoorbeeld tegen geluidsoverlast en aantasting van de directe woon-en leefomgeving door industriële windmolens.

Hoogachtend,

Mart. Warmerdam
vice-président de Platform Thiérache
Haarlem (Pays-Bas) / Coingt

Ellen Geerts,
lid van Platform Thiérache
Oisterwijk (Pays-Bas) / La Sablonnière

Joris Vangheluwe
lid van Platform Thiérache
Belgique / La Sablonnière

Fédération Stop Éoliennes Hauts-de-France protesteert tegen wetsvoorstel voor versnelling van duurzame energiebronnen

De Franse regering, in paniek geraakt door de recente energiecrisis, heeft onlangs een wetsvoorstel ingediend om de procedures voor duurzame energie te vereenvoudigen en daarmee te versnellen, met name wat betreft zonne- en windenergie. Windturbines nemen nu 6% van het grondgebied van Hauts-de-France in beslag en zorgen voor maar liefst 30% van de landelijke opwekking van windenergie. De regio is letterlijk volgestopt met windturbines. Fédération Stop Éoliennes Hauts-de-France, een koepelorganisatie van verenigingen tegen windenergie, vreest dat door deze maatregel in kortere tijd nog meer industriële windmolens in de regio zullen worden geplaatst. Zij uit hierover haar bezorgdheid en woede in een persbericht dat afgelopen week werd gepubliceerd.

Waar komt het wetsvoorstel op neer?

Allereerst wil de regering een aanzienlijke versnelling van de besluitvormingsprocedures tot stand brengen. In de komende vier jaar is er voor projecten met minder dan 20 windmolens geen milieueffectrapportage meer nodig. De Federatie vindt dat zo’n milieuonderzoek juist enorm belangrijk is voor de bescherming van het rurale landschap, de biodiversiteit en de woon-en leefomgeving van plattelandbewoners. Het voorstel is ook in strijd met de wens van de regering om “beter te luisteren naar de burgers in de regio”. Sterker nog, hiermee legt ze ze het zwijgen op!

Verder wil de regering ontbossing mogelijk maken om plaats te maken voor windturbines en zonnepanelen. Dus: duurzame bossen, die CO2 opnemen, vernietigen om duurzame energie te genereren!

Beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, hoeven niet langer een reden te vormen om windmolenprojecten af te wijzen. We offeren dus biodiversiteit op omdat de urgente energiecrisis hierom vraagt!

Tenslotte wil de regering met deze wet projecten financieel aantrekkelijker maken voor burgers en lokale overheden. Dus meer geld om bewoners en gemeenten om te kopen en daarmee de overlast te compenseren!

In een memorie van toelichting wordt gezegd dat deze harde maatregelen nodig zijn om de achterstand in verduurzaming van energiebronnen teniet de doen. Maar dit is een drogreden. Als het vrijkomen van CO2 de belangrijkste vijand is, zijn het niet duurzame energiebronnen die we nodig hebben, maar CO2-vrije energie, zoals bijvoorbeeld kernenergie. Het gebruik van wind is natuurlijk niet gratis: Frankrijk heeft in 20 jaar tijd meer dan 125 miljard euro belastinggeld geïnvesteerd in duurzame energie. Hiermee wordt volgens RTE-gegevens slechts voorzien in 8% van de totale elektriciteitsproductie! Bovendien voorziet het wetsvoorstel niet in oplossingen voor de grote problemen rondom opslag van groene energie.

La Fédération Stop Éoliennes Hauts-de-France vraagt daarom:
• een consistent beleid van de gestelde doelstellingen; ze wijst op de tegenstrijdigheden tussen het wetsvoorstel en bestaande wetten over biodiversiteit en landschapsbescherming.;
• respect voor de burgers;
– ze beveelt aan dat gemeentelijk en intergemeentelijk overleg over windturbines niet wordt geschonden;
– dat de minimale afstand tot woningen wordt verhoogd tot 10 keer de hoogte van de windmolens in plaats van de huidige 500 meter, die wettelijk is vastgelegd in 2015 (la Loi Brottes); windturbines zijn tegenwoordig immers veel groter;
– dat het informeren en consulteren van bewoners een primaire rol blijft spelen bij de besluitvorming rondom nieuwe energiebronnen;
– dat de gezondheid van bewoners (en dieren) voorop blijft staan.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.