Project ‘Grand Cerisier’

Étude d’Impact : openbaar gemaakt in 2018; in behandeling genomen door prefectuur
Enquete publique: 15 maart t/m 16 april 2021

Uitslag enquête Grand Cerisier: meerderheid inwoners en gemeenten tegen, maar enquêteur is vóór plaatsing windmolens

Op 19 mei j.l. heeft de commissaris-enquêteur, de heer Didier Lejeune, de uitslag van de enquete over het windmolenproject Grand Cerisier (met 9 windturbines) officiëel bekendgemaakt. Hij heeft een gunstig advies uitgebracht, dat wil zeggen: hij is vóór plaatsing – weliswaar met een voorbehoud voor 3 windturbines. 

De enquêteur ontving in totaal 212 reacties, een overgrote meerderheid daarvan (202) is TEGEN plaatsing van de windmolens. Op verzoek van de prefect hebben ook een aantal gemeenten en twee betrokken Communautés hun mening kenbaar kunnen maken. Drie gemeenten – Dagny-Lambercy, Nampcelles-la-Cour en Vignieux-Hocquet – plus de Communauté de Communes des Trois Rivieres gaven een gunstig advies (vóór plaatsing). Acht gemeenten – Archon, Besmont, Burelles, Chaource, Coingt, Iviers, Landouzy-la-Ville en Plomion – plus de Communauté Thierache du Centre gaven een ongunstig advies (tegen plaatsing).

Wie het advies leest, komt tot de ontdekking dat de enquêteur de conclusies van de onderzoeksstudie (l’Étude d’Impact) van de projectontwikkelaar, Renewable Energy Systems (RES), grotendeels klakkeloos heeft overgenomen. Nergens in zijn advies gaat hij inhoudelijk in op de ingediende bezwaren van de bewoners m.b.t. de gezondheidsrisico’s, de bedreiging van de fauna en het cultureel erfgoed en de aantasting van het landschap. Ook over de risico’s voor het toerisme en de nadelige gevolgen voor bezitters van vakantiehuizen wordt met geen woord gerept. Opmerkelijk is verder dat de enquêteur de door de MRAe in haar mileueffectrapportage gesignaleerde ernstige tekortkomingen van het RES-onderzoek volkomen negeert.

Voorbehoud

In zijn eindconclusie plaatst de enquêteur een voorbehoud bij drie windmolens, namelijk die met de kortste afstanden tot de eerste woningen: E2 / Malvaux (775 meter), E8 / Coutenval (670 meter) en E9 / Coingt (760 meter). Lejeune: “Ondanks het feit dat de wettelijke grens van 500 meter wordt gerespecteerd en de mogelijkheid bestaat om de windmolens gedurende bepaalde perioden stil te zetten, blijven de risico’s van overlast, vooral die van geluid, groot.” Kennelijk geldt dit bezwaar niet voor de turbines E6 (935 meter van Lambercy) en E4 (950 meter van Le Moulin Ferme en 975 meter van Bancigny), terwijl die slechts 160-300 meter verder van eerste woningen af liggen.

Dubieuze rol enquêteur

In de procedure tot de aanstelling van een commissaris-enquêteur lezen we bij ‘Vereiste kwalificaties (art. 3)’: “Met inachtneming van een verplichting tot discretie is de onderzoekscommissaris onafhankelijk, onpartijdig en bekwaam, maar geen deskundige. Hij moet beschikbaar zijn, beschikken over schrijfvaardigheid en een vermogen tot analyse en synthese, objectief zijn, diplomatiek zijn, kunnen luisteren en communiceren, een openbare vergadering kunnen leiden, gevoel hebben voor het algemeen belang en blijk geven van belangstelling voor milieuaspecten.”

We kunnen niet anders concluderen dan dat deze enquêteur niet onpartijdig is, maar eigenlijk een ordinaire spreekbuis van de projectontwikkelaar. En dat is niet vreemd als je bedenkt dat hij wordt betaald door … diezelfde projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar heeft immers de wettelijke verplichting om de enquete aan te besteden. In de eerder genoemde procedure lezen we bij artikel 5 : “De vergoeding van de onderzoekscommissarissen wordt gedragen door de aanbestedende dienst.”

Openbare enquêtes zijn slechts administratieve formaliteiten, die uitsluitend tot doel hebben de wet na te leven. Ze houden geen rekening met de mening van de meerderheid van de inwoners en hun gekozen vertegenwoordigers. Ze houden geen rekening met de rapporten over de economische en ecologische gevolgen voor de omgeving en de sociale impact op de bevolking. Platform Thiérache vindt het ronduit schandalig dat deze enquêteur een ​​positief oordeel geeft over een voor de Thiérache en haar inwoners zo desastreus project.

Deze beslissing geeft nóg meer betekenis en waarde aan onze strijd. We zullen niet opgeven en ons blijven verweren. Onze hoop is nu gevestigd op het oordeel van de prefect. Wij wensen hem veel wijsheid toe. 

Met onderstaande link kun je een (licht geredigeerde) Google-vertaling van het rapport lezen/downloaden: 


Nieuwe prefect stelt besluit over Grand Cerisier nog even uit

Bij het windmolenproject Grand Cerisier gaat het om de voorgenomen plaatsing van 9 windmolens van 180 m hoog in de gemeenten Coingt, Dagny-Lambercy en Nampcelles-la-Cour.     

Op 19 mei 2021 heeft de commissaris-enquêteur, de heer Didier Lejeune, de uitslag van de enquete over het windmolenproject Grand Cerisier officiëel bekendgemaakt. Hij heeft een gunstig advies uitgebracht, dat wil zeggen: hij is vóór plaatsing – weliswaar met een voorbehoud voor 3 windturbines. In het advies wordt de mening van de meerderheid van inwoners en gemeentebesturen, die tegen plaatsing zijn, volkomen genegeerd.

Het advies ligt sindsdien bij de prefect. Sinds eind juni 2021 is er een nieuwe prefect in het departement Aisne werkzaam. De vorige prefect, Ziad Khoury, die nog geen twee jaar heeft gefunctioneerd, is vervangen door Thomas Campeaux. De aanstelling van een prefect is een zaak van de Franse centrale overheid, het is dus geen democratisch gekozen bestuurder maar een politieke benoeming. Waarschijnlijk heeft deze vervanging te maken met de té kritische standpunten van Ziad Khoury t.a.v. windmolenprojecten. De nieuwe prefect heeft nog geen beslissing genomen. Wel heeft hij voor de beslissing over Grand Cerisier een uitstel bedongen van 6 maanden en gevraagd om een aanvullend advies van een departementale commissie voor natuur, landschappen en terreinen. Dit verzoek kan op twee manieren worden uitgelegd: (1) hij opteert voor plaatsing (2) hij wil afzien van plaatsing. In beide gevallen zoekt hij hiervoor steun / politieke dekking bij de departementale commissie. Het uitstel van de beslissing loopt tot uiterlijk 28 februari 2022.

De vereniging Platform Thiérache bereidt zich inmiddels wat betreft Grand Cerisier voor op een worst case scenariomocht de prefect uiteindelijk tóch besluiten tot plaatsing. In dat geval rest inwoners nog maar één mogelijkheid om dit te verhinderen: beroep aantekenen tegen het besluit. Dit moet gebeuren binnen 8 weken na aankondiging van het besluit. Platform Thiérache zal inwoners/leden die beroep willen aantekenen en een juridische procedure starten actief adviseren en ondersteunen. Samen staan we sterk!