Project ‘Fache’

Voorgenomen plaatsing van 30 windmolens en 15 leveringsstations op het grondgebied van Vigneux-Hocquet, Renneval, Vincy-Reuil-et-Magny, Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy en Sainte-Geneviève

Il y a aussi une version française de ces informations.

Van ecologische transitie naar milieuverraad

Om de “planeet te redden”, vernietigt de windmolenindustrie het platteland. We zijn al enkele jaren getuige van een dodelijke metamorfose van onze omgeving. Het is de geprogrammeerde euthanasie van een gebied waarin dorpen worden omsingeld door windmolenparken en de inwoners tot wanhoop drijft.

Het hele noorden van het departement Aisne is reeds aangetast door een ongecontroleerde wildgroei van steeds imposantere windmolenparken, zonder enig respect voor het milieu, cultureel erfgoed en het welzijn van de bevolking. Het laatste stukje windmolenvrije Thiérache wordt nu bedreigd door 7 projecten met in totaal 68 windturbines.

Hoe de situatie nu is:

• in Hauts-de-France bevindt zich inmiddels al 30% van de gehele onshore windenergie in Frankrijk;
• het departement Aisne is het tweede departement van Frankrijk kwa geïnstalleerd vermogen;
• in het noorden van het departement, het meest door windmolenparken getroffen gebied, worden nog steeds nieuwe projecten aangekondigd;
• in het arrondissement Vervins en Saint Quentin staat 65% van alle windturbines in het departement.

Gezien de situatie in het departement Aisne en de onzekerheid over het toekomstige energiebeleid van Frankrijk na de komende presidentsverkiezing, is het dringend noodzakelijk om alle vergunningen op te schorten in afwachting van nieuwe ministeriële richtlijnen. We roepen daarom op tot een tijdelijke of permanente volledige stopzetting van alle windprojecten in de Aisne. Ondertussen moeten wij ervoor waken dat er tussentijds geen windmolens in de Thiérache worden geplaatst. Zelfs als er maar één project wordt geïnstalleerd, zet dit de deur open voor andere.

Overzicht van windmolenprojecten in de Thiérache

Het project Fache omvat 30 windturbines van 200 m hoog, elk met een vermogen van 6 megawatt, te plaatsen in de gemeenten Dagny-Lambercy, Nampcelles-la-Cour, Renneval, Sainte-Geneviève, Vigneux-Hocquet en Vincy-Reuil-et-Magny.
Daarnaast staan er nog 6 andere windmolenprojecten in de Thiérache in de planning:

• 9 windturbines van 180 m hoog à 3 megawatt van het project Grand Cérisier op het grondgebied van Coingt, Dagny-Lambercy en Nampcelles-la-Cour;

• 4 windturbines van 185 m hoog à 3,6 megawatt van het project Primevères op het grondgebied van Tavaux-et-Pontséricourt;

• 8 windturbines van 185 m hoog à 3,6 megawatt van het project Violettes op het grondgebied van Tavaux-et-Pontséricourt;

• 6 windturbines van 180 m hoog à 5,7 megawatt van het project Champ Madame op het grondgebied van Montigny-sous-Marle;

• 5 windturbines van 180 m hoog à 6 megawatt van het project Terre Rouge op het grondgebied van Gronard;

• 6 windturbines van 180 m hoog à 5,7 megawatt van het project Chemin du Chêne op het grondgebied van Harcigny.

Er staan dus in totaal 68 windturbines gepland in een straal van 10 km rond Plomion!

U vindt de locatie met de exacte locatie op de website van het Observatorium voor windenergie van Hauts-de-France: https://eoliennes.hautsdefrance.fr/

en op verschillende lokalisatietoepassingen, met name op de site van Fabrice Wojcicki: https://fabwoj.fr/eol/

Het project Fache

Het project Fache is opgedeeld in 4 windmolenparken Haudicourts, Meiller, Cerisier en Valiettes die zijn samengevoegd binnen dezelfde publieke enquete, prefectoraal decreet nr. IC/2022/022.

De publieke enquête voor het project Fache zal in de hele maand maart plaatsvinden. We moeten de ecologische en sociale gevolgen van deze industriële projecten voor ons grondgebied aantonen. Van 7 maart tot 7 april 2022 zullen 3 onderzoekscommissarissen (Jean-Marc Le Gouellec, Jean-Pierre Hot, mevrouw Denise Lecocq) vergaderingen houden over het FACHE-project. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners hun bezwaren tegen dit project kenbaar maken. We hopen dat gekozen functionarissen, burgemeesters van gemeenten, gekozen gemeentefunctionarissen, departementale en regionale raadsleden zich ook zullen mobiliseren om hun grondgebied en het welzijn van hun medeburgers te beschermen.

Het onderzoeksschema is opgehangen in de betreffende gemeentehuizen. Alle informatie is ook beschikbaar op de website van de prefectuur van het departement Aisne in de sectie Installaties, geclassificeerd voor de bescherming van het milieu (ICPE) in een tabel per jaar:

https://www.aisne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement/Environmental-authorization/Tableau-ICPE-Annee-2021.

https://www.aisne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement/Environmental-authorization/Tableau-ICPE-Annee-2022

Het betreft een bouwproject voor 15 leveringsstations en 30 windturbines met een hoogte van 200 m en een vermogen van 6 megawatt elk.

We zullen niet accepteren dat inwoners, die niet over de financiële middelen beschikken om te verhuizen, worden omringd door industriële windturbines. Dat omwonenden in angst leven voor hun gezondheid, dat veefokkers vrezen voor de duurzaamheid van hun veestapel in een beschermd natuurgebied (Maroilles). Dat de identiteit van ons woon-en leefgebied wordt vernietigd door windmolens.

De vereniging Platform Thiérache zet zich volledig in voor deze zaak en zal alle juridische stappen ondernemen die nodig zijn om de Thiérache windmolenvrij te houden. In dit kader doet de vereniging een beroep op iedereen van goede wil om haar te steunen in haar actie.

Publieke enquête en rechtsmiddelen

In de instructie van 26 mei 2021 wordt aan de regio’s gevraagd om de voor windenergie gunstige gebieden in kaart te brengen om de doelstellingen van de PBM te realiseren. Deze kaart, geproduceerd door de DREAL, werd op 11 februari 2022 aan de gekozen functionarissen van het departement en op 22 februari 2022 (zonder overleg) aan vertegenwoordigers van verenigingen aangeboden. Deze kaart heeft geen regulerende waarde en is dus niet juridisch afdwingbaar in het besluitvormingsproces of beroep bij de administratieve rechtbank van Douai. Het vormt desalniettemin een basis voor conflicten tijdens openbare onderzoeken.

De drie thema’s, die erin aan de orde komen, zijn:
• het cultureel erfgoed;
• het landschap;
• de biodiversiteit (beschermde Natura 2000-gebieden, Znieff).

Een groot deel van Thiérache is geclassificeerd als kwetsbaar gebied op basis van deze drie onderzoekscriteria. Zodra deze kaart beschikbaar is, wordt deze op dit blog gepubliceerd.

Publieke enquête

De enquêteurs hebben de taak om te luisteren naar en de bevolking te informeren over het project, ze moeten in hun rapport de meningen van de bevolking overbrengen aan de Service de l’Etat. Ze geven een gunstig òf ongunstig advies aan de prefect. De beslissing om het project goed te keuren of te annuleren wordt ook genomen met betrekking tot het DREAL-dossier en de observaties van de DDT.

Klik hier voor meer informatie over hoe, wanneer en waar je deel kunt nemen aan de publieke enquête!

Onze sterke punten

De Thiérache, inmiddels omringd door honderden windturbines, is de laatste windmolenvrije zone en leent zich om meerdere redenen niet voor de installatie van nieuwe windmolens:

• het is een kwetsbaar gebied;
• het gebied valt onder het landschapsverdrag van de Thiérache;
• het gebied valt samen met de streek van de Maroilles, met een hoog risico op beschadiging van haar imago en productkwaliteit;
• het gebied is een bijzonder kwetsbare ecologische zone met een grote biodiversiteit;
• het gebied vormt een groene corridor tussen de Avesnois PNR en de Ardennen PNR (ecologisch continuüm);
• het gebied verbindt de valleien van de Oise, Ton, Vilpion en Serre, zijnde ecologische corridors die beschermd zijn door de Milieuwet (Code de l’environnement);
• het gebied heeft een rijke fauna met zeldzame – beschermde – soorten, waaronder de zwarte ooievaar, de rode wouw en vleermuizen die regelmatig worden waargenomen in de buurt van Plomion, ver buiten het Natura 2000-gebied van Hirson.
• het gebied neemt veel broeikasgassen op en draagt ​​al bij aan de strijd tegen de opwarming van de aarde door haar bossen, heggen, weiden, waterwegen en andere koolstofreservoirs;
• het gebied kent een grote rijkdom aan cultureel erfgoed, o.a. met haar talloze églises fortifiées (versterkte kerken).

Over een mogelijke juridische procedure

Wanneer de prefect een gunstige beslissing (= voor plaatsing) neemt, hebben we slechts 2 maanden om daartegen in beroep te gaan, wat erg kort is om een ​​advocaat te vinden en de financiering daarvan te regelen. Daarom hebben we nu al voorzorgsmaatregelen genomen en advocaten benaderd. Wij adviseren inwoners en leden van de vereniging die overwegen om juridische stappen te ondernemen, alvast hun verzekering te raadplegen om na te gaan of hun rechtsbijstandregeling rekening houdt met dit soort procedures. Financiële steun zou ook kunnen worden verleend door de federatie Stop éoliennes Hauts-de-France, maar we zullen binnen de vereniging een groot bedrag moeten ophalen voor een procedure bij het administratieve hof van beroep van Douai.

Conclusie

We zijn er tot nu toe in geslaagd dit tot de verbeelding sprekend gebied van de Thiérache ten noorden van de Serre-vallei (D946) en ten oosten van de RN2 te behouden. Als er maar één windturbine zou worden geïnstalleerd, zou dit het begin zijn van een reeks andere die ten koste gaat van het hele gebied. De vereniging zal niets kunnen doen zonder de steun van de inwoners en gekozen functionarissen van het land, dit is de opgave voor iedereen die de Thiérache een warm hart toedraagt.

Enkele handige links:

Rapport (RTE) Electricity Transport Network, dat veranderingen in energieverbruik analyseert en scenario’s vergelijkt van energiesystemen die duurzaamheid garanderen, zodat Frankrijk in 2050 een CO2-vrije energievoorziening heeft.

Het lijkt erop dat dit rapport van oktober 2021 van invloed is geweest op de recente beslissingen om kernenergie opnieuw op te starten en op het besef van het staatshoofd, president Macron, dat de van bovenaf opgelegde inzet van windenergie onze landschappen en ons erfgoed ernstig ondermijnt en onrust onder en weerstand bij de plattelandsbevolking veroorzaakt.

Lees / download het rapport hier

Emmanuel Macron kondigde op 10 februari 2022, twee maanden voor de presidentsverkiezingen, in Belfort een omvangrijk herstelplan aan voor civiele kernenergie, met de bouw van 6 tot 14 reactoren voor 2050 en de ontwikkeling van offshore windenergie, maar een rem op windturbines op land.

https://www.la-croix.com/A-Belfort-Macron-devoile-plan-relancer-nucleaire-2022-02-09-1301199514