Laatste ontwikkelingen

In deze nieuwsbrief vind je een verslag van het gesprek dat Platform Thiérache op 19 juli 2022 had met de secretaris-generaal van het departement Aisne. Tevens berichten we je over een verontrustend wetsvoorstel van de Franse regering, die vanwege de huidige energiecrisis de procedure voor plaatsing van windmolens wil versnellen en vereenvoudigen. Ook vind je in deze nieuwsbrief een actueel overzicht van de stand van zaken rondom de 7 geplande windmolenprojecten die op dit moment spelen in de Thiérache. Al met al genoeg redenen voor onze vereniging om binnenkort een ledenvergadering uit te schrijven en – samen met de leden – tot actie over te gaan.

Gesprek met de sous-préfet

Op verzoek van de vereniging Platform Thiérache vond op 19 juli 2022 een bijeenkomst plaats in de prefectuur Aisne. Het doel van deze bijeenkomst was om de negatieve gevolgen van windenergieprojecten op de natuur en het cultureel erfgoed in de Thiérache onder de aandacht te brengen en de ongerustheid van de inwoners te delen met de sous-préfet (secretaris-generaal).

Alain Ngouoto


Aanwezig waren Alain Ngouoto, secretaris-generaal van de prefectuur Aisne, vertegenwoordiger van de prefect; Jenny Poirette, hoofd van de ICPE-pool, Direction Départementale du Territoire; Jean-Hugues Pointier, voorzitter van de vereniging Platform Thiérache en beheerder van de federatie Stop éolien Hauts-de-France; Ellen Geerts, Nederlandse kunstenaar, vertegenwoordiger van buitenlandse ingezetenen die lid zijn van de vereniging Platform Thiérache; Jean-Louis Doucy, vice-voorzitter van de vereniging Sites and Monuments in Guise en Vent de Folie; Patrick Guerin, secretaris/penningmeester van de vereniging Platform Thiérache.

Platform Thiérache voert een campagne om de Thiérache, als laatste “espace régional de respiration” (groene, ademende zone) in het departement, te vrijwaren van windmolens. Het concept wordt genoemd in de documenten van het Regionaal Directoraat voor Milieu, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (DREAL) over visuele verzadiging, maar is momenteel niet afdwingbaar. Bovendien is dit deel van de Thiérache, ten oosten van de RN2 en ten noorden van de D 966 (Vallée de la Serre), wat betreft biodiversiteit, landschap en erfgoed door de regio Hauts-de-France geclassificeerd als een kwetsbaar gebied voor windenergie. Tijdens de ontmoeting met de secretaris-generaal van de prefectuur werden de voorstellen als redelijk en relevant beschouwd en gedeeld door de bestuursorganen, die ook dit deel van ons grondgebied, dat elders al verzadigd is, willen behouden. De secretaris-generaal van de prefectuur bevestigde dat de prefect van Aisne veel aandacht heeft voor milieu-, landschaps- en erfgoedkwesties. De administratieve autoriteiten vinden het echter moeilijk om zich te verzetten tegen deze projecten die ons grondgebied bedreigen om twee belangrijke redenen:

1 / het ontbreken van juridische argumenten om bij de bestuursrechter in beroep te gaan tegen projectontwikkelaars; bij windenergie gaat het om afwijkend recht dat weinig ruimte laat voor geschillen;

2 / het gebrek aan betrokkenheid van gekozen functionarissen (lees: gemeentebesturen) bij de bescherming van hun grondgebied; de overgrote meerderheid van deze bestuurders stemt in met windenergieprojecten zonder enig overleg met hun kiezers.

“Accélération des énergies renouvelables”

De afwijkende regelgeving èn het stilzwijgen van de gekozen bestuurders maken het mogelijk om de regels van de bescherming van het milieu, de volksgezondheid en het welzijn van de bewoners te omzeilen. Om het landschap, de natuur, het cultureel erfgoed en het woon-en leefgenot van de inwoners te beschermen is een wetswijziging nodig. Op dit moment is echter sprake van het tegenovergestelde: in paniek geraakt door de energiecrisis bereidt de Franse regering juist een nieuw wetsvoorstel voor om de procedure voor plaatsing van windmolens en andere energiebronnen in de nabije toekomst te versnellen en te vereenvoudigen (“l’accélération des énergies renouvelables”). Inwoners krijgen dan zelfs geen inspraak meer en milieuonderzoeken worden beperkt als er straks een verklaring van openbaar belang (déclaration d’intérêt publique) wordt afgegeven.

Wat betreft het eerste punt, de wetswijziging, benadert Jean-Hugues Pointier op dit moment parlementariërs (landelijk) en gedeputeerden (departementaal) om een amendement in te dienen, waarbij regio’s zoals de Thiérache zelf een regionaal ontwikkelingsplan kunnen maken waarin groene zones kunnen worden vastgelegd en waarin zij zelf verduurzamingsdoelen – bestrijden van CO2-emissie, verduurzaming van landbouw en veeteelt – kunnen vaststellen. Het uiteindelijke doel is de erkenning en realisering van de Thiérache als “espace régional de respiration”.

Wat betreft het tweede punt, het gebrek aan betrokkenheid van gemeentebesturen, moet de vereniging Platform Thiérache zich inspannen om deze bestuurders te informeren en op andere gedachten te brengen. Wij overwegen op dit moment diverse acties en doen een dringend beroep op leden van de vereniging om hierbij een rol te spelen. De paniek van de regering en de nieuwe plannen voor versnelling van industriële projecten voor de productie van duurzame energie in landelijke gebieden (windmolens, zonnepanelen en biomassavergassing) is bijzonder zorgwekkend voor de toekomst van ons woon-en leefgebied!

Status windmolenprojecten

In het gebied rond Plomion staan ​​nog 70 windturbines gepland. Tot op heden is er door de prefectuur geen exploitatievergunning afgegeven, zijn 2 projecten geweigerd en zijn 5 projecten met 6 maanden verlengd. Het geeft ons de tijd om te proberen het recht op een “espace régional de respiration” erkend te krijgen en het gebied rond Plomion van windmolens te vrijwaren.

Elk van deze 70 windmolens vormt een bedreiging voor ons grondgebied. Wij als inwoners willen niet dat onze woon-en leefomgeving wordt geschonden, we willen de integriteit en de maagdelijkheid van onze natuur behouden. Onze vereniging, die het milieu beschermt, is fel gekant tegen deze aanval op ons grondgebied, want de Thiérache heeft in deze zaak niets te winnen en zeker alles te verliezen.

OVERZICHT PROJECTEN

FACHE (Haudicourts, Meiller, Cerisier, Valiettes)
Gemeenten: Dagny-Lambercy, Vigneux-Hocquet, Nampcelles-la-Cour, Vincy-Reuil-et-Magny, Sainte-Geneviève, Renneval
Masthoogte: 200 m
Aantal windturbines: 30
Vermogen: 6MW
Besluit verlengd tot 19 februari 2023 / Prefectoraal besluit van 08/10/2022 nr. IC/2022/155-156-157-158.


GRAND CERISIER
Gemeenten: Coingt, Dagny-Lambercy, Nampcelles-la-Cour
Masthoogte: 180 m
Aantal windturbines: 9
Vermogen: 3MW
Besluit verlengd tot 28 februari 2023 / Prefectoraal besluit van 29 juli 2022 nr. IC/2022/145

PRIMEVÈRES
Gemeente: Tavaux-et-Pontséricourt
Masthoogte: 185 m
Aantal windturbines: 4
Vermogen: 3.6MW
Geweigerd ; Prefectoraal van 18/07/2022 nr. IC/2022/140

VIOLETTES
Gemeente: Tavaux-et-Pontséricourt
Masthoogte: 185 m
Aantal windturbines: 8
Vermogen: 3.6MW
Geweigerd ; Prefectoraal besluit van 18/07/2022 nr. IC/2022/141

CHEMIN DE CHêNE
Gemeente: Harcigny
Masthoogte: 180 m
Aantal windturbines: 6
Vermogen: 5,7 MW
In afwachting van publieke enquête

TERRE ROUGE
Gemeenten: Gercy, Gronard
Masthoogte: 180 m
Aantal windturbines: 5
Vermogen: 6MW
In afwachting van publieke enquête

CHAMP MADAME
Gemeenten: Montigny-sous-Marle
Masthoogte: 180 m
Aantal windturbines: 6
Vermogen: 5,7 MW
In afwachting van publieke enquête


Agenda 2022-2023


Binnenkort zal Platform Thiérache een algemene vergadering uitschrijven (de datum wordt snel bekendgemaakt), waarin we alle leden oproepen om in actie te komen.

Een van de actiepunten zal zijn verzet tegen het wetsvoorstel over de versnelling van duurzame energie in de vorm van een persbericht van de vereniging. Een ander belangrijk actiepunt is een beroep doen op de gekozen bestuurders van de Thiérache om de inzet van windenergie op ons grondgebied te verhinderen.

Tijdens de algemene vergadering hopen we dat het bureau wordt versterkt en doen we hierbij een beroep op onze leden om hulp, met name voor administratieve en secretariële taken.

Jean-Hugues Pointier
voorzitter Platform Thiérache
lid van de raad van bestuur Stop Éolien Hauts-de-France 

Zwarte ooievaar(s) gezien? Meld het ons!


Tijdens het gesprek in juli met de sous-préfet waarbij ik aanwezig was, kwam meermaals naar voren dat de aanwezigheid van de zwarte ooievaar een juridische reden is om een windmolenproject af te wijzen. Daarom een oproep aan iedereen: probeer de zwarte ooievaar vast te leggen als je deze signaleert. Foto met datum, tijd en locatie! De sous-préfet heeft aangegeven dat dergelijk juridisch bewijs belangrijk is in het afwegingsproces. 

Ellen Geerts (La Sablonnière, Jeantes)
lid van Platform Thiérache

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.