Departementale adviesraad geeft negatief advies over FACHE

Het project FACHE betreft 4 windmolenparken met in totaal 30 windturbines van 200 m hoog, elk met een vermogen van 6 megawatt, te plaatsen in de gemeenten Dagny-Lambercy, Nampcelles-la-Cour, Renneval, Sainte-Geneviève, Vigneux-Hocquet en Vincy-Reuil-et-Magny. Een besluit over deze parken is tot nu toe uitgesteld door de prefect, die eerst advies wilde inwinnen bij de CDNPS, een departementale commissie voor natuur en landschappen, en bij het Regionaal Directoraat voor Milieu, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (DREAL).

Watervleermuis (myotis daubentoni)

De CDNPS-commissie heeft de prefectuur onlangs een negatief advies gegeven over de vier windmolenparken van het Fache-project.

De prefect moet nu de beslissing nemen om de vergunning voor de exploitatie van deze parken te verlenen of te weigeren. Nochtans weten we dat de prefect over het algemeen het advies van de CDNPS volgt.

Dit is voor onze zaak een zeer bemoedigende beslissing! Maar het sluit het dossier nog niet af, want in geval van weigering van de parken door de prefect hebben de initiatiefnemers de mogelijkheid om deze beslissing aan te vechten bij de bestuursrechter in Douai.

Wij geven niet op!

Jean Hugues Pointier
voorzitter Platform Thiérache

Buitenlanders sturen brandbrief aan Communautés

Op 23 september 2022 stuurde Platform Thiérache namens al haar Nederlandse en Belgische leden een brandbrief aan de voorzitters van de vier Communautés in de Thiérache. In deze brief wordt grote ongerustheid uitgesproken over de mogelijke komst van industriële windmolenparken en uitgelegd wat de negatieve gevolgen zullen zijn voor de economie van de streek. Hieronder vind je een Nederlandse vertaling van deze brief.

Aan de heer Olivier Cambraye, voorzitter van de Communauté du Pays de Thiérache
Aan de heer Jean-Jacques Thomas, voorzitter van de Communauté de Communes des Trois Rivières
Aan de heer Jean-François Pagnon, voorzitter van de Communauté de Communes des Portes de la Thiérache 
Aan de heer Hugues Cochet, voorzitter van de Communauté de Communes Thiérache Sambre et Oise

Mijne heren,

Wij willen uw aandacht vragen voor de grote ongerustheid onder veel Nederlanders en Belgen, die in de Thiérache een vakantiehuis hebben of er permanent wonen. De mogelijke komst van grote windmolenparken met in totaal ruim 70 turbines zal grote nadelige economische gevolgen hebben, niet alleen voor de bezitters van vakantiehuizen zelf maar ook voor de streek en haar inwoners. We noemen er een aantal:

• waardedaling van woningen – met tientallen procenten bovenop de algemene 30% waardedaling die de huizen de afgelopen tien jaar al hebben ondergaan;
• woningen staan langer te koop / risico van leegstand en zelfs onverkoopbaarheid;
• verminderde aantrekkelijkheid van de regio voor buitenlanders (en Fransen) die een tweede huis zoeken of hier willen verblijven;
• afname van bestedingen;
• afname van belastinginkomsten (tax foncière; tax d’habitation; toeristenbelasting e.d.);
• daling van het aantal bezoekers aan de streek / afname toeristische overnachtingen en verblijfsrecreatie (hotel; airbnb; camping e.d.);
•  verlies van lokale banen.

Het valt ons op dat enquetecommissies van windmolenprojecten de belangrijke bijdrage van Belgische en Nederlandse eigenaren van vakantiehuizen aan de lokale economie bagatelliseren. 

Wij zijn het hier niet mee eens. Wanneer een buitenlander zich vestigt in de Thiérache, zorgt hij / zij voor een eerste grote economische impuls door de aankoop van een huis – en in het verlengde daarvan voor een gedeeltelijke of algehele renovatie. Daarbij worden vaak lokale bedrijven voor diensten en materialen ingeschakeld. 

Maison fondue

Wanneer de buitenlander zich eenmaal heeft gesetteld, zorgt hij / zij blijvend voor economische impulsen in de lokale economie. Om dit te verduidelijken, maakten wij een simpele financiële berekening als voorbeeld om de conclusie van de enquêtecommissies te weerleggen. 

Volgens cijfers uit 2019 van het Franse instituut voor statistiek (INSEE) heeft 3,5% van de bevolking van het departement Aisne een tweede huis. Afgezet op een totaal van 230.907 huishoudens betekent dit ruim 8.000 woningen van tweede woningbezitters, waarvan een aanzienlijk deel in de Thiérache. In een gemeente als Jeantes (95 huishoudens) bestaat bijna 30% van de woningen uit maisons secondaires. Vermenigvuldig je dit aantal (28 huishoudens) met gemiddeld 10.000 euro per jaar aan belastingen en lokale bestedingen – voor onderhoud en renovatie, levensonderhoud, kunst en cultuur, toerisme etc. – dan praten we alleen al in deze gemeente over een jaarlijkse investering in de lokale economie van 280.000 euro! 

U kunt zich voorstellen dat dit voor alle gemeenten in de Thiérache zorgt voor een veelvoud aan lokale investeringen die in de tientallen miljoenen loopt. 

Wanneer de Thiérache wordt volgezet met industriële windmolens, zal dit een enorme negatieve impact hebben op de buitenlanders. Velen hebben al te kennen gegeven om hun huis te verkopen en de Thiérache te verlaten. Voor nieuwe buitenlanders, die zich in de Thiérache willen vestigen, is het geen optie om een vakantiehuis in een groot windmolenpark te kopen. 

Namens alle bezitters van vakantiehuizen in de Thierache doen wij daarom een dringend beroep op u om onze belangen te beschermen en de plaatsing van windmolens te verhinderen.

Wij wijzen u in dit verband tevens op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In dit artikel wordt bepaald dat elke burger recht heeft op respect voor zijn/haar persoonlijke levenssfeer, en daar valt ook woongenot onder. Het artikel beschermt burgers tegen inmenging van de overheid (nationaal en regionaal) en verplicht de overheid zelf om maatregelen te nemen die burgers beschermen. Bijvoorbeeld tegen geluidsoverlast en aantasting van de directe woon-en leefomgeving door industriële windmolens.

Hoogachtend,

Mart. Warmerdam
vice-président de Platform Thiérache
Haarlem (Pays-Bas) / Coingt

Ellen Geerts,
lid van Platform Thiérache
Oisterwijk (Pays-Bas) / La Sablonnière

Joris Vangheluwe
lid van Platform Thiérache
Belgique / La Sablonnière

Fédération Stop Éoliennes Hauts-de-France protesteert tegen wetsvoorstel voor versnelling van duurzame energiebronnen

De Franse regering, in paniek geraakt door de recente energiecrisis, heeft onlangs een wetsvoorstel ingediend om de procedures voor duurzame energie te vereenvoudigen en daarmee te versnellen, met name wat betreft zonne- en windenergie. Windturbines nemen nu 6% van het grondgebied van Hauts-de-France in beslag en zorgen voor maar liefst 30% van de landelijke opwekking van windenergie. De regio is letterlijk volgestopt met windturbines. Fédération Stop Éoliennes Hauts-de-France, een koepelorganisatie van verenigingen tegen windenergie, vreest dat door deze maatregel in kortere tijd nog meer industriële windmolens in de regio zullen worden geplaatst. Zij uit hierover haar bezorgdheid en woede in een persbericht dat afgelopen week werd gepubliceerd.

Waar komt het wetsvoorstel op neer?

Allereerst wil de regering een aanzienlijke versnelling van de besluitvormingsprocedures tot stand brengen. In de komende vier jaar is er voor projecten met minder dan 20 windmolens geen milieueffectrapportage meer nodig. De Federatie vindt dat zo’n milieuonderzoek juist enorm belangrijk is voor de bescherming van het rurale landschap, de biodiversiteit en de woon-en leefomgeving van plattelandbewoners. Het voorstel is ook in strijd met de wens van de regering om “beter te luisteren naar de burgers in de regio”. Sterker nog, hiermee legt ze ze het zwijgen op!

Verder wil de regering ontbossing mogelijk maken om plaats te maken voor windturbines en zonnepanelen. Dus: duurzame bossen, die CO2 opnemen, vernietigen om duurzame energie te genereren!

Beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, hoeven niet langer een reden te vormen om windmolenprojecten af te wijzen. We offeren dus biodiversiteit op omdat de urgente energiecrisis hierom vraagt!

Tenslotte wil de regering met deze wet projecten financieel aantrekkelijker maken voor burgers en lokale overheden. Dus meer geld om bewoners en gemeenten om te kopen en daarmee de overlast te compenseren!

In een memorie van toelichting wordt gezegd dat deze harde maatregelen nodig zijn om de achterstand in verduurzaming van energiebronnen teniet de doen. Maar dit is een drogreden. Als het vrijkomen van CO2 de belangrijkste vijand is, zijn het niet duurzame energiebronnen die we nodig hebben, maar CO2-vrije energie, zoals bijvoorbeeld kernenergie. Het gebruik van wind is natuurlijk niet gratis: Frankrijk heeft in 20 jaar tijd meer dan 125 miljard euro belastinggeld geïnvesteerd in duurzame energie. Hiermee wordt volgens RTE-gegevens slechts voorzien in 8% van de totale elektriciteitsproductie! Bovendien voorziet het wetsvoorstel niet in oplossingen voor de grote problemen rondom opslag van groene energie.

La Fédération Stop Éoliennes Hauts-de-France vraagt daarom:
• een consistent beleid van de gestelde doelstellingen; ze wijst op de tegenstrijdigheden tussen het wetsvoorstel en bestaande wetten over biodiversiteit en landschapsbescherming.;
• respect voor de burgers;
– ze beveelt aan dat gemeentelijk en intergemeentelijk overleg over windturbines niet wordt geschonden;
– dat de minimale afstand tot woningen wordt verhoogd tot 10 keer de hoogte van de windmolens in plaats van de huidige 500 meter, die wettelijk is vastgelegd in 2015 (la Loi Brottes); windturbines zijn tegenwoordig immers veel groter;
– dat het informeren en consulteren van bewoners een primaire rol blijft spelen bij de besluitvorming rondom nieuwe energiebronnen;
– dat de gezondheid van bewoners (en dieren) voorop blijft staan.

Laatste ontwikkelingen

In deze nieuwsbrief vind je een verslag van het gesprek dat Platform Thiérache op 19 juli 2022 had met de secretaris-generaal van het departement Aisne. Tevens berichten we je over een verontrustend wetsvoorstel van de Franse regering, die vanwege de huidige energiecrisis de procedure voor plaatsing van windmolens wil versnellen en vereenvoudigen. Ook vind je in deze nieuwsbrief een actueel overzicht van de stand van zaken rondom de 7 geplande windmolenprojecten die op dit moment spelen in de Thiérache. Al met al genoeg redenen voor onze vereniging om binnenkort een ledenvergadering uit te schrijven en – samen met de leden – tot actie over te gaan.

Gesprek met de sous-préfet

Op verzoek van de vereniging Platform Thiérache vond op 19 juli 2022 een bijeenkomst plaats in de prefectuur Aisne. Het doel van deze bijeenkomst was om de negatieve gevolgen van windenergieprojecten op de natuur en het cultureel erfgoed in de Thiérache onder de aandacht te brengen en de ongerustheid van de inwoners te delen met de sous-préfet (secretaris-generaal).

Alain Ngouoto


Aanwezig waren Alain Ngouoto, secretaris-generaal van de prefectuur Aisne, vertegenwoordiger van de prefect; Jenny Poirette, hoofd van de ICPE-pool, Direction Départementale du Territoire; Jean-Hugues Pointier, voorzitter van de vereniging Platform Thiérache en beheerder van de federatie Stop éolien Hauts-de-France; Ellen Geerts, Nederlandse kunstenaar, vertegenwoordiger van buitenlandse ingezetenen die lid zijn van de vereniging Platform Thiérache; Jean-Louis Doucy, vice-voorzitter van de vereniging Sites and Monuments in Guise en Vent de Folie; Patrick Guerin, secretaris/penningmeester van de vereniging Platform Thiérache.

Platform Thiérache voert een campagne om de Thiérache, als laatste “espace régional de respiration” (groene, ademende zone) in het departement, te vrijwaren van windmolens. Het concept wordt genoemd in de documenten van het Regionaal Directoraat voor Milieu, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (DREAL) over visuele verzadiging, maar is momenteel niet afdwingbaar. Bovendien is dit deel van de Thiérache, ten oosten van de RN2 en ten noorden van de D 966 (Vallée de la Serre), wat betreft biodiversiteit, landschap en erfgoed door de regio Hauts-de-France geclassificeerd als een kwetsbaar gebied voor windenergie. Tijdens de ontmoeting met de secretaris-generaal van de prefectuur werden de voorstellen als redelijk en relevant beschouwd en gedeeld door de bestuursorganen, die ook dit deel van ons grondgebied, dat elders al verzadigd is, willen behouden. De secretaris-generaal van de prefectuur bevestigde dat de prefect van Aisne veel aandacht heeft voor milieu-, landschaps- en erfgoedkwesties. De administratieve autoriteiten vinden het echter moeilijk om zich te verzetten tegen deze projecten die ons grondgebied bedreigen om twee belangrijke redenen:

1 / het ontbreken van juridische argumenten om bij de bestuursrechter in beroep te gaan tegen projectontwikkelaars; bij windenergie gaat het om afwijkend recht dat weinig ruimte laat voor geschillen;

2 / het gebrek aan betrokkenheid van gekozen functionarissen (lees: gemeentebesturen) bij de bescherming van hun grondgebied; de overgrote meerderheid van deze bestuurders stemt in met windenergieprojecten zonder enig overleg met hun kiezers.

“Accélération des énergies renouvelables”

De afwijkende regelgeving èn het stilzwijgen van de gekozen bestuurders maken het mogelijk om de regels van de bescherming van het milieu, de volksgezondheid en het welzijn van de bewoners te omzeilen. Om het landschap, de natuur, het cultureel erfgoed en het woon-en leefgenot van de inwoners te beschermen is een wetswijziging nodig. Op dit moment is echter sprake van het tegenovergestelde: in paniek geraakt door de energiecrisis bereidt de Franse regering juist een nieuw wetsvoorstel voor om de procedure voor plaatsing van windmolens en andere energiebronnen in de nabije toekomst te versnellen en te vereenvoudigen (“l’accélération des énergies renouvelables”). Inwoners krijgen dan zelfs geen inspraak meer en milieuonderzoeken worden beperkt als er straks een verklaring van openbaar belang (déclaration d’intérêt publique) wordt afgegeven.

Wat betreft het eerste punt, de wetswijziging, benadert Jean-Hugues Pointier op dit moment parlementariërs (landelijk) en gedeputeerden (departementaal) om een amendement in te dienen, waarbij regio’s zoals de Thiérache zelf een regionaal ontwikkelingsplan kunnen maken waarin groene zones kunnen worden vastgelegd en waarin zij zelf verduurzamingsdoelen – bestrijden van CO2-emissie, verduurzaming van landbouw en veeteelt – kunnen vaststellen. Het uiteindelijke doel is de erkenning en realisering van de Thiérache als “espace régional de respiration”.

Wat betreft het tweede punt, het gebrek aan betrokkenheid van gemeentebesturen, moet de vereniging Platform Thiérache zich inspannen om deze bestuurders te informeren en op andere gedachten te brengen. Wij overwegen op dit moment diverse acties en doen een dringend beroep op leden van de vereniging om hierbij een rol te spelen. De paniek van de regering en de nieuwe plannen voor versnelling van industriële projecten voor de productie van duurzame energie in landelijke gebieden (windmolens, zonnepanelen en biomassavergassing) is bijzonder zorgwekkend voor de toekomst van ons woon-en leefgebied!

Status windmolenprojecten

In het gebied rond Plomion staan ​​nog 70 windturbines gepland. Tot op heden is er door de prefectuur geen exploitatievergunning afgegeven, zijn 2 projecten geweigerd en zijn 5 projecten met 6 maanden verlengd. Het geeft ons de tijd om te proberen het recht op een “espace régional de respiration” erkend te krijgen en het gebied rond Plomion van windmolens te vrijwaren.

Elk van deze 70 windmolens vormt een bedreiging voor ons grondgebied. Wij als inwoners willen niet dat onze woon-en leefomgeving wordt geschonden, we willen de integriteit en de maagdelijkheid van onze natuur behouden. Onze vereniging, die het milieu beschermt, is fel gekant tegen deze aanval op ons grondgebied, want de Thiérache heeft in deze zaak niets te winnen en zeker alles te verliezen.

OVERZICHT PROJECTEN

FACHE (Haudicourts, Meiller, Cerisier, Valiettes)
Gemeenten: Dagny-Lambercy, Vigneux-Hocquet, Nampcelles-la-Cour, Vincy-Reuil-et-Magny, Sainte-Geneviève, Renneval
Masthoogte: 200 m
Aantal windturbines: 30
Vermogen: 6MW
Besluit verlengd tot 19 februari 2023 / Prefectoraal besluit van 08/10/2022 nr. IC/2022/155-156-157-158.


GRAND CERISIER
Gemeenten: Coingt, Dagny-Lambercy, Nampcelles-la-Cour
Masthoogte: 180 m
Aantal windturbines: 9
Vermogen: 3MW
Besluit verlengd tot 28 februari 2023 / Prefectoraal besluit van 29 juli 2022 nr. IC/2022/145

PRIMEVÈRES
Gemeente: Tavaux-et-Pontséricourt
Masthoogte: 185 m
Aantal windturbines: 4
Vermogen: 3.6MW
Geweigerd ; Prefectoraal van 18/07/2022 nr. IC/2022/140

VIOLETTES
Gemeente: Tavaux-et-Pontséricourt
Masthoogte: 185 m
Aantal windturbines: 8
Vermogen: 3.6MW
Geweigerd ; Prefectoraal besluit van 18/07/2022 nr. IC/2022/141

CHEMIN DE CHêNE
Gemeente: Harcigny
Masthoogte: 180 m
Aantal windturbines: 6
Vermogen: 5,7 MW
In afwachting van publieke enquête

TERRE ROUGE
Gemeenten: Gercy, Gronard
Masthoogte: 180 m
Aantal windturbines: 5
Vermogen: 6MW
In afwachting van publieke enquête

CHAMP MADAME
Gemeenten: Montigny-sous-Marle
Masthoogte: 180 m
Aantal windturbines: 6
Vermogen: 5,7 MW
In afwachting van publieke enquête


Agenda 2022-2023


Binnenkort zal Platform Thiérache een algemene vergadering uitschrijven (de datum wordt snel bekendgemaakt), waarin we alle leden oproepen om in actie te komen.

Een van de actiepunten zal zijn verzet tegen het wetsvoorstel over de versnelling van duurzame energie in de vorm van een persbericht van de vereniging. Een ander belangrijk actiepunt is een beroep doen op de gekozen bestuurders van de Thiérache om de inzet van windenergie op ons grondgebied te verhinderen.

Tijdens de algemene vergadering hopen we dat het bureau wordt versterkt en doen we hierbij een beroep op onze leden om hulp, met name voor administratieve en secretariële taken.

Jean-Hugues Pointier
voorzitter Platform Thiérache
lid van de raad van bestuur Stop Éolien Hauts-de-France 

Zwarte ooievaar(s) gezien? Meld het ons!


Tijdens het gesprek in juli met de sous-préfet waarbij ik aanwezig was, kwam meermaals naar voren dat de aanwezigheid van de zwarte ooievaar een juridische reden is om een windmolenproject af te wijzen. Daarom een oproep aan iedereen: probeer de zwarte ooievaar vast te leggen als je deze signaleert. Foto met datum, tijd en locatie! De sous-préfet heeft aangegeven dat dergelijk juridisch bewijs belangrijk is in het afwegingsproces. 

Ellen Geerts (La Sablonnière, Jeantes)
lid van Platform Thiérache

Uitslag enquête FACHE: gemeentebesturen voor, meerderheid inwoners tegen plaatsing windmolens

De enquête vond plaats van 7 maart t/m 7 april 2022. In dit project van de Belgische projectontwikkelaar TTR Energy gaat het om de voorgenomen plaatsing van in totaal 30 industriële windturbines met een hoogte van 200 meter en 15 leveringsstations in het hart van de Thiérache, op het grondgebied van de gemeenten Vigneux-Hocquet, Vincy-Reuil-et-Magny, Renneval, Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy en Sainte-Geneviève. Het project is opgedeeld in 4 windmolenparken: Haudicourts (13 turbines), Meiller (4), Cerisier (6) en Valiettes (7). Door deze opdeling kunnen de parken straks gemakkelijker worden doorverkocht aan – veelal internationale – investeringsmaatschappijen, die met deze zwaar gesubsidiëerde projecten zeer lucratieve winsten maken.


TTR Energy heeft al in oktober 2017 de eerste verkennende gesprekken gevoerd met de gemeenten Renneval, Vigneux-Hocquet en Vincy-Reuil-et-Magny en in juni 2018 met de gemeenten Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy en Sainte-Geneviève. Vervolgens hebben deze gemeenten toestemming gegeven voor een onderzoek. Het is dan ook geen verrassing om in het rapport te lezen dat de besturen van deze 6 gemeenten VOOR PLAATSING zijn. Verderop in dit artikel zal duidelijk worden waarom.

De gemeentebesturen van Morgny-en-Thiérache en Agnicourt-et-Séchelles hebben zich expliciet tegen het project uitgesproken. Onduidelijk blijft of andere gemeenten rechtstreeks aan de enquête hebben deelgenomen. In ieder geval hebben de betrokken Communautés de Communes – en daarmee alle gemeenten die zij representeren – ingestemd met de komst van dit grote windmolenpark.

Aan de enquête hebben 200 inwoners deelgenomen. Daarvan waren 59 VOOR plaatsing en 141 TEGEN. Bovendien heeft Platform Thiérache nog een petitie met 338 handtekeningen TEGEN plaatsing aan de commissie aangeboden. 

Over de tegenstanders zegt de commissie: “De waarnemingen en documenten die ongunstig zijn voor het project bevatten de klassieke en terugkerende thema’s: negatieve effecten van windenergie op de gezondheid, het vee, het landschap, de leefomgeving – met uitzondering van de observaties die direct betrekking hebben op het park, van de hand van de heer Jean-Hugues Pointier, voorzitter van Platform Thiérache”.
De commissie reageert hier niet zelf op, maar laat in het verslag de projectontwikkelaar TTR Energy uitgebreid antwoord geven op zijn kritische vragen en opmerkingen. Uiteraard worden de meeste kritiekpunten ontkend en verdraaid in het voordeel van dit project. De commissie concludeert tenslotte: “De bijdrage van de heer Pointier is het meest interessant, het is meer gerelateerd aan het project zelf; het gaat uiteraard in op de klassieke en algemene grieven van tegenstanders van windenergie. Het hoofdstuk over de lokale context biedt een idyllisch beeld van de Thiérache, met inwoners die gehecht zijn aan hun erfgoed en zich slachtoffer voelen van deze invasie van windparken die hen dwingen de door windturbines omsingelde dorpen te verlaten. Feitelijk wordt deze stand van zaken door geen enkele concrete observatie ondersteund en het lijkt erop dat de lokale autoriteiten, om de leefomgeving van de bewoners te verbeteren en hun erfgoed te beschermen, rekenen op de financiële inkomsten van deze industriële windparken.”

Buitenlanders buitenspel gezet

De enquêtecommissie constateert dat 25% van de digitale reacties afkomstig is van Belgische en Nederlandse tweede huis-eigenaren. Die waarderen de Thiérache vanwege de rust en het idyllische landschap en zijn bang dat die verloren gaan met de komst van windmolens. De enquêtecommissie verbaast zich hierover omdat de windmolens zijn gepland in de Basse Thiérache, waar – in tegenstelling tot de Haute Thiérache – het karakteristieke bocage-landschap al lang is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor grootschalige landbouw en veeteelt (‘grande culture’). Vervolgens kwalificeert zij deze reactie als een typische uiting van mensen die “overal tegen zijn”. Specifiek spreekt zij zich uit over de reactie van één Nederlandse deelnemer aan de enquete, die de enquête een democratische farce noemt en al zijn landgenoten adviseert zich niet in de Thiérache te vestigen. De enquêtecommissie is geschokt door deze opmerking van een burger van een land dat zelf het milieu opoffert aan haar economie. Hoe kun je dan, zo vraagt ze zich hardop af, de economische ontwikkeling van de Thiérache willen tegenhouden?

Een ander aspect – de belangrijke bijdrage van Belgische en Nederlandse eigenaren aan de lokale economie – wordt door de commissie gebagatelliseerd. Zij beroept zich daarbij op andere vergelijkbare onderzoeken (Harris Interactive; Bonerandi) die melden dat er nauwelijks sprake is van een serieuze impact: “De overgrote meerderheid van deze bewoners renoveert hun huizen met materialen die elders zijn gekocht”. Op vileine wijze wordt tenslotte gewezen op de folder van Platform Thiérache, die niet is gedrukt in Frankrijk maar in Nederland.  

Platform Thiérache maakte een simpele financiële berekening als voorbeeld om de conclusie van de enquêtecommissie te weerleggen. Volgens cijfers uit 2019 van het Franse instituut voor statistiek (INSEE) heeft 3,5% van de bevolking van het departement Aisne een tweede huis. Afgezet op een totaal van 230.907 huishoudens betekent dit ruim 8.000 woningen van tweede woningbezitters, waarvan een aanzienlijk deel in de Thiérache. In een gemeente als Jeantes (95 huishoudens) bestaat bijna 30% van de woningen uit tweede huizen. Vermenigvuldig je dit aantal (28 huishoudens) met gemiddeld 5.000 à 10.000 euro per jaar aan belastingen en lokale bestedingen – voor onderhoud en renovatie, levensonderhoud, kunst en cultuur, toerisme etc. – dan praten we alleen al in deze gemeente over een jaarlijkse investering in de lokale economie van 140.000 – 280.000 euro! 

Aan de uiterst kritische milieueffectrapportage van de MRAe, waar wij in een eerdere nieuwsbrief uitvoerig aandacht aan hebben besteed [zie ‘Gaat er dan eindelijk een andere wind waaien’ van 21 november 2021], wijdt de enquêtecommissie slechts één regel: “De MRAe maakte opmerkingen over bepaalde punten van de impactstudie die voor verbetering vatbaar waren, zonder echter de ontvankelijkheid van het project in twijfel te trekken. In juni 2021 is een reactiebrief van TTR Energy verstrekt.” De commissie heeft deze brief – wijselijk – buiten het rapport gehouden.

Smeergeld

De jaarlijkse huuropbrengst voor de grondeigenaren, veelal boeren, bedraagt volgens onze schatting € 6.000 – 8.000 per windmolen (de vergoeding voor de leveringsstations is ons niet bekend). Dat is een welkome aanvulling op hun inkomen, omdat de bedrijfsvoering in dit kleinschalige landbouw-en veeteeltgebied – eigenlijk niet geschikt voor ‘grand culture’ – toch al onder grote druk staat. Verder profiteren twee lokale bouwbedrijven in Vigneux-Hocquet, Mennesson Travaux Agricoles en Religieux Frères, van werkzaamheden aan de infrastructuur.

Maar waarom gaan de gemeentebesturen en de communautés zo gemakkelijk in zee met deze projectontwikkelaar van windmolens? In het verslag van de enquêtecommissie lezen we dat de 6 betrokken gemeenten 50 euro per inwoner krijgen. Tijdens de bouw ontvangt elke gemeente een groot bedrag per windturbine, in totaal 30.000 euro voor de 6 gemeenten en 100.000 euro per betrokken Communauté de Communes. De totale bouwvergoeding bedraagt 2.1 miljoen euro.
Daarna wordt er gedurende 20 jaar jaarlijks nog eens eenzelfde bedrag naar de gemeenten en communautés overgemaakt. TTR: “De belasting van het park alleen al zal resulteren in een jaarlijkse opbrengst van meer dan € 2.100.000 voor lokale autoriteiten, waarvan ongeveer € 1.300.000 zal worden verdeeld onder de Communautés de communes op wiens grondgebied de windmolens staan. Voor de gemeenten die deel uit maken van de Communauté Porte de la Thiérache – waar geen windturbines worden geplaatst – zal elke gemeente dankzij het FACHE-project jaarlijks ongeveer 10.000 euro aan belasting innen”. 

De enquetecommissie (lees: de projectontwikkelaar) noemt FACHE een belangrijke impuls voor de economische ontwikkeling van de Thiérache. Volgens Platform Thiérache gaat het hier om omkoping van gekozen bestuurders – door een projectontwikkelaar en anonieme investeringsmaatschappijen – die er grof aan verdienen, ten koste van het unieke landschap van de Thiérache, met haar kwetsbare flora en fauna en bijzondere culturele erfgoed, en ten koste van het woon-en leefgenot van haar inwoners.

We hebben al eerder geconstateerd dat enquêtecommissies niet onpartijdig zijn. Ook deze enquêtecommissie is niet meer en minder dan een spreekbuis van de projectontwikkelaar. Dat is niet vreemd wanneer je bedenkt dat de enquêteurs worden betaald door … diezelfde projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar heeft immers de wettelijke verplichting om de enquete aan te besteden (“De vergoeding van de onderzoekscommissarissen wordt gedragen door de aanbestedende dienst.”). Wie betaalt, die bepaalt.

En voor de Franse overheid is de openbare enquête slechts een administratieve formaliteit, die uitsluitend tot doel heeft de wet na te leven … zodat zij van bovenaf haar energiebeleid op kan leggen aan haar inwoners. Het is om die reden dat burgers in heel Europa bij rechters steeds vaker een beroep doen op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In dit artikel wordt bepaald dat elke burger recht heeft op respect voor zijn/haar ‘persoonlijke levenssfeer’, en daar valt ook woongenot onder. Dat artikel beschermt burgers tegen inmenging van de overheid en verplicht de overheid zelf om maatregelen te nemen die burgers beschermen. Bijvoorbeeld tegen geluidsoverlast en aantasting van de directe woon-en leefomgeving door industriële windmolens.

Mart. Warmerdam
vice-voorzitter Platform Thiérache

Openbare enquête over ‘Fache’

Op 4 februari j.l. is de openbare enquête van het windmolenproject Fache officieel aangekondigd! De enquête vindt plaats van 7 maart t/m 7 april 2022.

In dit project van projectontwikkelaar Ventelys gaat het om de voorgenomen plaatsing van in totaal 30 industriële windturbines met een hoogte van 200 meter in het hart van de Thiérache, op het grondgebied van de gemeenten Vincy-Reuil-et-Magny, Vigneux-Hocquet, Renneval, Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy en Sainte-Geneviève. Het project omvat 4 windmolenparken: Haudicourts (13 turbines), Meiller (4), Cerisier (6) en Valiettes (7).

De enquête is met name bedoeld voor inwoners van bovengenoemde gemeenten en voor inwoners van gemeenten binnen een straal van 6 km van het geplande windmolenproject: Agnicourt-et-Séchelles, Archon, Bancigny, Bosmont-sur-Serre, Braye-en-Thiérache, Burelles, Chaourse, Chéry-lès-Rozoy, Coingt, Cuiry-lès-Iviers, Dohis, Dolignon, Harcigny, Hary, Iviers, Jeantes, La Ville-aux-Bois-lès-Dizy, Lislet, Montcornet, Montloue, Montigny-le-Franc, Morgny-en-Thiérache, Noircourt, Parfondeval, Plomion, Prisces, Raillimont, Rozoy-sur-Serre, Saint-Clément, Saint-Pierremont, Soize, Tavaux-et-Pontséricourt, Thenailles.

Maar ook als je niet in een van bovengenoemde gemeenten woont, kun je deelnemen aan deze openbare enquête.

Neem deel aan de openbare enquête! 

Het geven van je mening over het project Fache kost misschien 15 minuten van je tijd, maar kan van doorslaggevend belang zijn voor een windmolenvrije Thiérache op de lange termijn. Attendeer ook andere inwoners in je omgeving/netwerk op de enquête, elke stem telt!

Uiteraard dient je reactie in het Frans opgesteld te worden. Een persoonlijk verhaal is natuurlijk het beste, maar je kunt ook eenvoudig teksten/tekstfragmenten overnemen uit de pagina’s en berichten op de Franse versie van onze website.

Er lopen op dit moment nog twee andere windmolenprojecten in de Thiérache. Deze maand nog verwachten we een besluit over het project Grand Cerisier van projectontwikkelaar Renewable Energy Systems (wel/niet plaatsing van 9 turbines in Coingt, Nampcelles-la-Cour en Dagny-Lambercy). Voor het project Chemin du Chêne van Global Windpower (met 6 windturbines in Harcigny) is nog geen enquête aangekondigd.

Hoe kun je deelnemen?

Er zijn drie manieren om je mening kenbaar te maken:

(1) door een persoonlijk onderhoud met een van de enquêteurs in de mairie van een van de volgende gemeenten:

Vigneux-Hocquet
– op maandag 7 maart van 09.00-12.00 uur
– op donderdag 31 maart van 09.00-12.00 uur
– op zaterdag 2 april van 09.00-12.00 uur
– op donderdag 7 april van 14.00-17.00 uur
Dagny-Lambercy
– op maandag 7 maart van 09.00-12.00 uur
– op zaterdag 26 maart van 09.00-12.00 uur
– op donderdag 7 april van 14.00-17.00 uur
Vincy-Reuil-et-Magny
– op maandag 7 maart van 14.00-17.00 uur
– op woensdag 30 maart van 14.00-17.00 uur
– op donderdag 7 april van 14.00-17.00 uur
Renneval
– op dinsdag 15 maart van 09.00-12.00 uur
– op woensdag 30 maart van 15.00-18.00 uur
Nampcelles-la-Cour
– op dinsdag 15 maart van 09.00-12.00 uur
– op zaterdag 2 april van 09.00-12.00 uur
Sainte-Geneviève
– op vrijdag 18 maart van 14.00-17.00 uur

(2) per post, door deze te sturen naar de mairie van Vigneux-Hocquet, 2 Rue des Écoles, 02340 Vigneux-Hocquet.

(3) on line, door een email te sturen naar dit adres: 
enquete-publique-2848@registre-dematerialise.fr

In je brief of email svp vermelden: 
Enquête publique – Parc Eolien FACHE

Let op: reacties per email worden pas vanaf 7 maart geaccepteerd!
Sluitingsdatum reactie per post/email: donderdag 7 april 2022 om 17.00 uur.

Het complete dossier (onderzoeksrapport) van het project Fache is op normale openingsuren tijdens de duur van de enquête in te zien op de mairies van Vincy-Reuil-et-Magny, Vigneux-Hocquet, Renneval, Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy en Sainte-Geneviève.

Via deze link vind je meer informatie van de enquête-commissie over de enquête.

De milieueffectrapportage van Fache kun je hier downloaden:
FACHE – Avis MRAeDownload

Gaat er dan eindelijk een andere wind waaien?

We brengen je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van twee belangrijke windmolenprojecten die de Thiérache bedreigen: Fache en Grand Cerisier. Ook informeren we je over recente veranderingen in de wijze waarop overheden en rechters naar overlast van windmolens kijken.

Milieueffectrapportage over Fache bekendgemaakt

 
Fache behelst de plaatsing van 30 windmolens van 200 m hoog in de gemeenten Renneval, Vigneux-Hocquet, Vincy-Reuil-et-Magny Dagny-Lambercy, Sainte-Geneviève en Nampcelles-la-Cour. Het park is opgedeeld in vier kleinere parken – zodat ze straks als investeringsobject makkelijker kunnen worden doorverkocht aan grote, veelal buitenlandse (w.o. Chinese) investeerders.  

Op 25 april 2021 heeft de Milieuautoriteit (MRAe) de milieueffectrapportage van dit project gepubliceerd.   

Samenvattend komt zij tot de volgende – in onze ogen vernietigende – conclusies:

– het windmolenpark zal een grote negatieve impact hebben op de vliegende fauna (vogels en vleermuizen), het historisch erfgoed, het landschap en de leefomgeving voor de inwoners;

– de dichtstbijzijnde huizen komen op 520 m van windturbines te liggen; uit akoustisch onderzoek blijkt, dat het vertragen of stilleggen van de turbines i.v.m. geluidsoverlast noodzakelijk wordt als het project in deze vorm wordt gerealiseerd;

– aanbevolen wordt om een nader onderzoek te doen naar de gevolgen voor het landschap en het cultureel erfgoed (de gefortifieerde kerken van de gemeenten Vigneux-Hocquet, Renneval, Chaourse, Harcigny, Morgny-en-Thiérache, Sainte-Geneviève, Vincy-Reuil-et-Magny, Dagny-Lambercy) en het gehucht Magny;

– met name bij Vigneux-Hocquet, Hameau du Hocquet en Renneval zal sprake zijn van een zgn. ‘omsingelingseffect’, waardoor een negatieve visuele verzadiging optreedt;

–  er moet nader onderzoek worden gedaan naar de negatieve gevolgen voor de vleermuizenpopulaties in het betreffende gebied; met name t.a.v. de bedreigde en zeer zeldzame/kwetsbare Rosse vleermuis beveelt de commissie aan om op zoek te gaan naar andere locaties;

– het geplande park zal met name een bedreiging vormen voor de daar aanwezige blauwe kiekendieven; en voor de zwarte ooievaars binnen een straal van 5 km van het park; 

– de projectontwikkelaar heeft niet voldoende gekwalificeerd onderzoek gedaan naar de negatieve gevolgen voor de vliegende fauna in het gebied; de projectontwikkelaar stelt de negatieve effecten bovendien te rooskleurig voor;

– als het windmolenpark wordt geïmplementeerd, beveelt de milieuautoriteit aan om alle windturbines stil te zetten tussen begin maart en eind november vanaf het uur voor zonsondergang tot het uur na zonsopgang, bij temperaturen boven 7 ° C, en winden onder 6 m/s. 

Nieuwe prefect stelt besluit over Grand Cerisier nog even uit

Grand Cerisier, Coutenval/Coingt

Bij het windmolenproject Grand Cerisier gaat het om de voorgenomen plaatsing van 9 windmolens van 180 m hoog in de gemeenten Coingt, Dagny-Lambercy en Nampcelles-la-Cour.     

Op 19 mei van dit jaar heeft de commissaris-enquêteur, de heer Didier Lejeune, de uitslag van de enquete over het windmolenproject Grand Cerisier officiëel bekendgemaakt. Hij heeft een gunstig advies uitgebracht, dat wil zeggen: hij is vóór plaatsing – weliswaar met een voorbehoud voor 3 windturbines. In het advies wordt de mening van de meerderheid van inwoners en gemeentebesturen, die tegen plaatsing zijn, volkomen genegeerd.

Het advies ligt sindsdien bij de prefect. Sinds eind juni 2021 is er een nieuwe prefect in het departement Aisne werkzaam. De vorige prefect, Ziad Khoury, die nog geen twee jaar heeft gefunctioneerd, is vervangen door Thomas Campeaux. De aanstelling van een prefect is een zaak van de Franse centrale overheid, het is dus geen democratisch gekozen bestuurder maar een politieke benoeming. Waarschijnlijk heeft deze vervanging te maken met de té kritische standpunten van Ziad Khoury t.a.v. windmolenprojecten. De nieuwe prefect heeft nog geen beslissing genomen. Wel heeft hij voor de beslissing over Grand Cerisier een uitstel bedongen van 6 maanden en gevraagd om een aanvullend advies van een departementale commissie voor natuur, landschappen en terreinen. Dit verzoek kan op twee manieren worden uitgelegd: (1) hij opteert voor plaatsing (2) hij wil afzien van plaatsing. In beide gevallen zoekt hij hiervoor steun / politieke dekking bij de departementale commissie. Het uitstel van de beslissing loopt tot uiterlijk 28 februari 2022.

De vereniging Platform Thiérache bereidt zich inmiddels wat betreft Grand Cerisier voor op een worst case scenario mocht de prefect uiteindelijk tóch besluiten tot plaatsing. In dat geval rest inwoners nog maar één mogelijkheid om dit te verhinderen: beroep aantekenen tegen het besluit. Dit moet gebeuren binnen 8 weken na aankondiging van het besluit. Platform Thiérache zal inwoners/leden die beroep willen aantekenen en een juridische procedure starten actief adviseren en ondersteunen. Samen staan we sterk!

De toekomst van de Thiérache: regionaal natuurpark of industrieel windmolengebied?

Platform Thiérache hanteert een tweesporenbeleid. Enerzijds voert zij directe actie tegen de komst van windmolenparken in de Thiérache, die een serieuze bedreiging vormen voor het woon-en leefgenot van inwoners. Zij verzamelt informatie over windmolenprojecten, deelt deze met inwoners en maakt hen bewust van de problematiek rondom geluidsoverlast, horizon-en lichtvervuiling, waardevermindering huizen etc.. Indien noodzakelijk ondersteunt zij inwoners bij een juridische procedure.

Anderzijds komt Platform Thiérache op voor de bescherming van het unieke landschap, de kwetsbare fauna en het bijzondere cultuur-historische erfgoed van de Thiérache. Concreet betekent dit dat zij streeft naar toekenning van de status van de Thiérache als Parc Naturel Régional (PNR). Zij werkt hiertoe samen met Jean-Hugues Pointiers, die al sinds lang actief strijdt voor aansluiting van de Thiérache bij het Parc Naturel de l’Avesnois en verdere aansluiting bij het Parc Naturel Régional des Ardennes. Onlangs heeft Platform Thiérache op verzoek van Jean-Hugues een vragenlijst onder de leden verspreidt. Jean-Hugues dankt iedereen die hieraan heeft meegewerkt.

Recente hoopgevende ontwikkelingen

Voldoet nationale regelgeving waarin milieunormen voor windturbines zijn vastgelegd wel aan het Europees recht als het gaat om de gevolgen voor de leefomgeving? Veel Europese landen waaronder Nederland hebben er om administratieve redenen één eigen wettelijke regeling van gemaakt. In Nederland heet die regeling ‘Activiteitenbesluit leefomgeving’. Met een beroep op de Crisis-en herstelwet (in 2010 in het leven geroepen) kan de centrale overheid de bevoegdheden van burgers en lagere overheden (gemeenten, provincies) terzijde schuiven en infrastructurele projecten of projecten rondom energietransitie (zoals windmolenparken) versneld en zonder serieuze inspraak er doordrukken. 

Op zondag 31 oktober was op 2DOC de première te zien van ‘Tegenwind. Het Verdriet van de Veenkoloniën’, een documentaire over de verloren strijd van burgers tegen de komst van een mega windturbinepark in een klein Gronings dorp.

Kijk hier de documentaire terug: https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2021/tegenwind.html

In Frankrijk is ook sprake van een emissiebeleid. De centrale overheid stelt algemene regels vast (zoals de minimale afstand van een windturbine tot woningen) en bepaalt de procedure. Een onderdeel van die procedure is de publieke enquete, waarin burgers hun mening kunnen geven. Zo lijkt het of er wel degelijk sprake is van inspraak voor burgers, maar in de praktijk blijkt deze enquete een manier om van bovenaf vastgelegde besluiten te legitimeren. Ambtenaren kunnen dan gemakkelijk een project ‘afvinken’ onder de noemer dat burgers inspraak hebben gehad.

Echter: recent zijn in België en Nederland diverse vergunningsverleningen voor windmolenparken vernietigd, met een beroep door advocaten op het Verdrag van Aarhus, dat voor burgers en organisaties de toegang regelt tot de rechter in zaken die het omgevingsrecht raken. Dit verdrag regelt ook, dat volgens Europees recht elke burger het recht heeft om een lokale milieueffectrapportage af te dwingen. Landelijke (emissie)normen voor geluid, slagschaduw, veiligheid e.d. zijn dan niet langer exclusief van toepassing (de Volkskrant, 02.08.2021).

Van emissie naar immissie

In Nederland werd in het ‘Activiteitenbesluit’ gekeken naar het geluid dat een activiteit maakt (emissie). Bij de bescherming tegen geluidoverlast ligt de focus tegenwoordig echter meer op de beleving van het geluid, dus hoe hard het geluid te horen is of aankomt. Dit is de reden dat de beschermingsregels tegen geluidoverlast onder de Omgevingswet voornamelijk zijn terug te vinden in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Deze verschuiving van het zwaartepunt van geluidemissie naar geluidimmissie – dus van geluid maken naar geluid ervaren – is een goed voorbeeld van hoe met de totstandkoming van de nieuwe Omgevingswet rekening is gehouden met actuele behoeften en ontwikkelingen binnen de maatschappij.

Franse rechter erkent ‘windmolensyndroom’ 

Ook in Frankrijk lijkt er iets te gaan veranderen. Deze week erkende een rechter in Toulouse het ‘windmolensyndroom’, nadat een (Belgisch) echtpaar in het Zuid-Franse Fontrieu had geklaagd over gezondheidsschade als gevolg van de windmolens in de buurt van hun vakantiehuis. De uitbaters van het park moeten nu ruim honderdduizend euro schadevergoeding betalen. Juristen spreken over een sensationele rechterlijke uitspraak.

Lees hier het hele artikel:

Uitslag enquête Grand Cerisier: meerderheid inwoners en gemeenten tegen, maar enquêteur is vóór plaatsing windmolens

Op 19 mei j.l. heeft de commissaris-enquêteur, de heer Didier Lejeune, de uitslag van de enquete over het windmolenproject Grand Cerisier (met 9 windturbines) officiëel bekendgemaakt. Hij heeft een gunstig advies uitgebracht, dat wil zeggen: hij is vóór plaatsing – weliswaar met een voorbehoud voor 3 windturbines.

De enquêteur ontving in totaal 212 reacties, een overgrote meerderheid daarvan (202) is TEGEN plaatsing van de windmolens. Op verzoek van de prefect hebben ook een aantal gemeenten en twee betrokken Communautés hun mening kenbaar kunnen maken. Drie gemeenten – Dagny-Lambercy, Nampcelles-la-Cour en Vignieux-Hocquet – plus de Communauté de Communes des Trois Rivieres gaven een gunstig advies (vóór plaatsing). Acht gemeenten – Archon, Besmont, Burelles, Chaource, Coingt, Iviers, Landouzy-la-Ville en Plomion – plus de Communauté Thierache du Centre gaven een ongunstig advies (tegen plaatsing).

Wie het advies leest, komt tot de ontdekking dat de enquêteur de conclusies van de onderzoeksstudie (l’Étude d’Impact) van de projectontwikkelaar, Renewable Energy Systems (RES), grotendeels klakkeloos heeft overgenomen. Nergens in zijn advies gaat hij inhoudelijk in op de ingediende bezwaren van de bewoners m.b.t. de gezondheidsrisico’s, de bedreiging van de fauna en het cultureel erfgoed en de aantasting van het landschap. Ook over de risico’s voor het toerisme en de nadelige gevolgen voor bezitters van vakantiehuizen wordt met geen woord gerept. Opmerkelijk is verder dat de enquêteur de door de MRAe in haar mileueffectrapportage gesignaleerde ernstige tekortkomingen van het RES-onderzoek volkomen negeert.

Voorbehoud

In zijn eindconclusie plaatst de enquêteur een voorbehoud bij drie windmolens, namelijk die met de kortste afstanden tot de eerste woningen: E2 / Malvaux (775 meter), E8 / Coutenval (670 meter) en E9 / Coingt (760 meter). Lejeune: “Ondanks het feit dat de wettelijke grens van 500 meter wordt gerespecteerd en de mogelijkheid bestaat om de windmolens gedurende bepaalde perioden stil te zetten, blijven de risico’s van overlast, vooral die van geluid, groot.” Kennelijk geldt dit bezwaar niet voor de turbines E6 (935 meter van Lambercy) en E4 (950 meter van Le Moulin Ferme en 975 meter van Bancigny), terwijl die slechts 160-300 meter verder van eerste woningen af liggen.

Dubieuze rol enquêteur

In de procedure tot de aanstelling van een commissaris-enquêteur lezen we bij ‘Vereiste kwalificaties (art. 3)’: “Met inachtneming van een verplichting tot discretie is de onderzoekscommissaris onafhankelijk, onpartijdig en bekwaam, maar geen deskundige. Hij moet beschikbaar zijn, beschikken over schrijfvaardigheid en een vermogen tot analyse en synthese, objectief zijn, diplomatiek zijn, kunnen luisteren en communiceren, een openbare vergadering kunnen leiden, gevoel hebben voor het algemeen belang en blijk geven van belangstelling voor milieuaspecten.”

We kunnen niet anders concluderen dan dat deze enquêteur niet onpartijdig is, maar eigenlijk een ordinaire spreekbuis van de projectontwikkelaar. En dat is niet vreemd als je bedenkt dat hij wordt betaald door … diezelfde projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar heeft immers de wettelijke verplichting om de enquete aan te besteden. In de eerder genoemde procedure lezen we bij artikel 5 : “De vergoeding van de onderzoekscommissarissen wordt gedragen door de aanbestedende dienst.”

Openbare enquêtes zijn slechts administratieve formaliteiten, die uitsluitend tot doel hebben de wet na te leven. Ze houden geen rekening met de mening van de meerderheid van de inwoners en hun gekozen vertegenwoordigers. Ze houden geen rekening met de rapporten over de economische en ecologische gevolgen voor de omgeving en de sociale impact op de bevolking. Platform Thiérache vindt het ronduit schandalig dat deze enquêteur een ​​positief oordeel geeft over een voor de Thiérache en haar inwoners zo desastreus project.

Deze beslissing geeft nóg meer betekenis en waarde aan onze strijd. We zullen niet opgeven en ons blijven verweren. Onze hoop is nu gevestigd op het oordeel van de prefect. Wij wensen hem veel wijsheid toe.

Met onderstaande link kun je een (licht geredigeerde) Google-vertaling van het rapport lezen/downloaden:

Openbare enquete ‘Grand Cerisier’

Deze week is de openbare enquête van het windmolenproject Grand Cerisier officieel aangekondigd!

In dit project van Renewable Energy Systems (RES) gaat het om de voorgenomen plaatsing van 9 windturbines – 3 op het grondgebied van Coingt, 5 op het grondgebied van Nampcelles-la-Cour en 1 in Dagny-Lambercy – met een hoogte van 180 meter. Ter indicatie: de meetmast die nog steeds bij Nampcelles-la-Cour staat, is ‘slechts’ 120 meter hoog.

De enquete is vooral belangrijk voor inwoners van gemeenten in de buurt van het geplande windmolenproject: Coingt, Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy, Harcigny, Plomion, Bancigny, Jeantes, Saint-Clément, Besmont, Iviers, Vigneux-Hocquet, Cuiry-lès-Iviers, Dohis, Hary, Burelles, Renneval, Morgny-en-Thiérache, Thenailles of Braye-en-Thiérache. Iedereen die dit wil, kan deelnemen aan deze openbare enquête, je hoeft dus niet per sé in een van bovengenoemde gemeenten te wonen.

De enquête vindt plaats van 15 maart t/m 16 april 2021.

Neem deel aan de openbare enquête!

Het geven van je mening over het project Grand Cerisier kost misschien 10 minuten van je tijd maar kan van doorslaggevend belang zijn voor een windmolenvrije Thiérache op de lange termijn. Attendeer ook andere inwoners in je omgeving op de enquete, elke stem telt!

We zijn nog in afwachting van de openbare enquete rond twee andere windmolenprojecten, Fache van projectontwikkelaar Ventelys – met 34 turbines in Vigneux-Hocquet, Renneval, Vincy-Reuil-et-Magny, Nampcelles-la-Cour en Dagny-Lambercy – en Chemin du Chene van Global Windpower met 6 windturbines in Harcigny.

Association Platform Thiérache heeft via een petitie tot op heden 1.165 steunbetuigingen tegen de komst van deze drie projecten ontvangen en deze op 2 december 2020 overhandigd aan de sous-préfète van het departement Aisne, mevrouw Sonia Hasni.

Hoe kun je deelnemen?

Er zijn drie manieren om je mening kenbaar te maken:

(1) door een persoonlijk onderhoud met de enquêteur in de Mairie van een van de volgende gemeenten:

• Nampcelles-la-Cour – op maandag 15 maart van 09.00-12.00 uur
• Coingt – op woensdag 24 maart van 14.00-17.00 uur
• Plomion – op zaterdag 27 maart van 09.00-12.00 uur
• Jeantes – op dinsdag 30 maart van 09.00-12.00 uur
• Dagny-Lambercy – op donderdag 8 april van 14.00-17.00 uur
• Nampcelles-la-Cour – op vrijdag 16 april van 14.00-17.00 uur

(2) per post, door deze te sturen naar de Mairie van Nampcelles-la-Cour, Rue Val-Saint-Pierre, 02140 Nampcelles-la-Cour

(3) on line, door een email te sturen naar dit adres:
ddt-participation-public-icpe@aisne.gouv.fr

In je brief of email svp vermelden:
Enquête publique – Observations – Parc Eolien GRAND CERISIER – C.E.P.E. GRAND CERISIER.

Let op: reacties per email worden pas vanaf 15 maart (t/m 16 april) geaccepteerd!

Het complete dossier van RES over Grand Cerisier is te downloaden via deze link

De milieueffectrapportage van Grand Cerisier kun je hier downloaden:

Prefect: ‘Meer terughoudendheid bij windturbineprojecten’

De prefect van het departement Aisne, Ziad Khoury, kondigde een jaar geleden al in zijn nieuwjaarstoespraak aan dat het tijd is voor “meer terughoudendheid ten aanzien van windturbineprojecten, met name met betrekking tot landschaps- en erfgoedcriteria, ten behoeve van andere vormen van energietransitie zoals die via zonnepanelen, biogas of zonneboilers.”

In onze vorige nieuwsbrief meldden wij dat de prefect inmiddels de daad bij het woord voegde door het project bij Any-Martin-Rieux, Leuze en Martigny af te wijzen. Op 25 november 2020 is ook het windmolenproject van het bedrijf Enertag in de buurt van Dorengt door de prefect afgewezen.

Onlangs heeft hij de daad bij het woord gevoegd. In onze vorige nieuwsbrief we al over de afwijzing van het project bij Any Martin Rieux, Leuze en Martigny. Ondertussen is ook een project in de buurt van Dorengt afgewezen.
Op woensdag 2 december hadden de vereniging Platform Thiérache en het collectief Agir Pour La Thiérache een ontmoeting met mevrouw Sonia Hasni. De voorzitter van onze vereniging, de heer Yann Le Goff, overhandigde allereerst de 1.163 petities tegen de plaatsing van windmolens in de Thiérache. Vervolgens overhandigde Mart. Warmerdam als Nederlandse vice-voorzitter van Platform Thiérache een tiental brieven met verhalen van Nederlandse en Belgische bezitters van vakantiehuizen in de Thiérache aan de sous-prefect. In deze brieven uiten zij hun zorgen over de mogelijke komst van windmolens in de Thiérache. Mevrouw Hasni begrijpt de grote ongerustheid en waardeert de betrokkenheid van de buitenlandse huizenbezitters bij de toekomst van de Thiérach

Verslag van gesprek met de sous-préfète, Mme Sonia Hasni

Op woensdag 2 december van het vorige jaar hadden de vereniging Platform Thiérache en het collectief Agir Pour La Thiérache een ontmoeting met mevrouw Sonia Hasni. De voorzitter van onze vereniging, de heer Yann Le Goff, overhandigde allereerst de 1.163 petities tegen de plaatsing van windmolens in de Thiérache. Vervolgens overhandigde Mart. Warmerdam als Nederlandse vice-voorzitter van Platform Thiérache een tiental brieven met verhalen van Nederlandse en Belgische bezitters van vakantiehuizen in de Thiérache aan de sous-prefect. In deze brieven uiten zij hun zorgen over de mogelijke komst van windmolens in de Thiérache. Mevrouw Hasni begrijpt de grote ongerustheid en waardeert de betrokkenheid van de buitenlandse huizenbezitters bij de toekomst van de Thiérache.

“Om de planeet te redden, vermoordt de windindustrie ons platteland”. Met dit statement opende Jean-Hugues Pointier, voorzitter van het collectief Agir Pour La Thiérache, vervolgens een vurig pleidooi om de Thiérache tot beschermd gebied te verklaren.

“Plaatsing van meer dan vijftig windturbines rond Plomion zal uiteindelijk de euthanasie van een uniek gebied betekenen, met als gevolg het economisch en sociaal verval van de dorpen en vernietiging van het woon-en leefgenot van haar inwoners. We stellen voor, in de geest van het ‘Handvest voor het landschap van de Thiérache’ (Charte Paysagère du Pays de Thiérache), om een ​​beschermingszone, een natuurpark, in de Thiérache te creëren, dat zich keert tegen alle industriële installaties die het milieu en het landschap beïnvloeden.

Het Regionaal Natuurpark Avesnois (PNR) zoekt uitbreiding naar de Thiérache. Deze uitbreiding kan worden opgenomen in de herziening van het bestaande handvest in 2021.

Omdat dit project territoriale, ecologische en economische belangen zal dienen, lijken de administratieve autoriteiten van de prefectuur en subprefectuur zich aan te sluiten bij dit project in het kader van het ‘Sambre-Avesnois-Thiérache Pact’.

Als we welwillend naar onze gesprekspartners hebben geluisterd, is het aan ons om de gekozen vertegenwoordigers van de Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) van de Thiérache ervan te overtuigen om dit project, dat meer dan tien jaar geleden is gestart, vooruit te helpen.

Om het succes ervan niet in gevaar te brengen, vragen we de prefect van het departement Aisne, de heer Ziad Khoury, om een ​​moratorium op de plaatsing van windmolens in dit gebied en in gesprek te gaan met de belanghebbenden in dit dossier – de gekozen functionarissen en verenigingen van inwoners – die hopen dat deze keer de regio Hauts-de-France zich bij dit geweldige project zal aansluiten.

Grand Cerisier stopgezet?

Onlangs heeft de burgemeester van Coingt – een van de gemeenten waar Renewable Energy Systems windmolens wil plaatsen – de inwoners op de hoogte gebracht “van de weigering van de regionale prefect om de installatie van windturbines in de Thiérache toe te staan. Gezien de juridische acties van de windturbinebedrijven, moet de definitieve beslissing nog worden afgewacht”. 

Blijkens bovenstaande mededeling zal het project Grand Cerisier – met 3 geplande windmolens in Coingt, 5 in Nampcelles-la-Cour en 1 in Dagny-Lambercy – dus door de prefect worden stopgezet.

Omdat wij hierover (nog) geen officieel besluit hebben kunnen achterhalen, hebben wij na de bespreking met mevr. Hasni nog enkele concrete vragen naar aanleiding van deze mededeling in een e-mail aan haar voorgelegd:

• Kunt u ons vertellen wat de exacte reikwijdte van dit bericht is? 
• Betekent dit dat er in Thiérache geen enkel windparkproject meer wordt uitgevoerd? 
• En als dit waar is, geldt dit moratorium dan voor de duur van de regering van de huidige prefect, de heer Ziad Khoury? 
• En kan een nieuw gekozen prefect het moratorium later weer opheffen?

Mevr. Hasni antwoordde hierop het volgende:

“Naar aanleiding van de vele reacties in Hauts-de-France zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd bij het Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. De regionale prefect kreeg het mandaat van minister Élisabeth Borne om met gekozen functionarissen de gebieden te inventariseren waar windturbines kunnen worden ontwikkeld zonder het natuurlijk en cultureel erfgoed te schaden. Dit werk is met name gebaseerd op een DREAL-analyse (milieueffectbeoordeling). De resultaten van deze analyse zullen in principe echter niet bindend zijn. Ze zullen daarom vooral dienen als informatie-instrument voor zowel gekozen functionarissen en inwoners als voor projectontwikkelaars.

Als de prefect van het departement tot nu toe effectief alle projecten op het grondgebied van de Communauté de Communes du Pays des Trois Rivières heeft geweigerd, werden deze beslissingen ingegeven door de impact die deze projecten zouden hebben gehad op hun omgeving, en die van geval tot geval worden bekeken. De zaken die worden onderzocht, zullen het onderwerp zijn van individuele beslissingen op basis van de lokale feiten. En er is momenteel geen moratorium op dit grondgebied (noch op enig ander), een dergelijk besluit zou volkomen onwettig zijn.”

Milieueffectrapportage Grand Cerisier uiterst kritisch

Rosse vleermuis

Recent hebben wij de hand weten te leggen op de milieueffectrapportage van het project Grand Cerisier dat op 9 december j.l. werd gepubliceerd door de MRAe (Mission Régionale d’Autorité environnementale). De MRAe is zeer kritisch over het onderzoek dat de projectontwikkelaar, Renewable Energy Systems (RES), heeft gedaan en is het op tal van punten oneens met de RES-conclusies. Met name de zogenaamde geringe impact van de windmolens op de kwetsbare vleermuizenpopulaties en op die van ernstig bedreigde vogels als de zwarte ooievaar en rode wouw worden door het MRAe als ‘miskwalificaties’ beschouwd (‘sous-qualificé’).

Vleermuizen

Allereerst het onderzoek naar de vleermuizen. Volgens het MRAe is er onvoldoende onderzoek door RES gedaan naar de vliegroutes van migrerende soorten. Ook is niet de volledige levenscyclus van de aanwezige soorten onderzocht, zijn er geen geluidsopnames gemaakt en is er geen onderzoek gedaan naar vlieghoogtes.

MRAe: “Een aanvullende analyse is des te meer gerechtvaardigd aangezien 12 soorten, allemaal beschermd, werden waargenomen tijdens de grondinventarisaties. Tien soorten zijn belangrijk vanwege hun status als regionaal natuurerfgoed en twee zijn met uitsterven bedreigd (de Vale vleermuis en de Bechsteins vleermuis). Bovendien hebben hoog vliegende soorten een verhoogd risico om te worden geraakt door windturbines en de overgrote meerderheid van deze soorten is niet vanaf de grond detecteerbaar. Onder de 12 vleermuissoorten die in het projectgebied zijn geïdentificeerd, zouden er vijf hoog vliegen (vlucht op een hoogte van meer dan 40 m): de Laatvlieger (Eptesicus serotinus), de Rosse vleermuis (Nyctalus noctula), de Bosvleermuis (Nyctalus leisleri), de Watervleermuis (Myotis daubentonii) en de Brandts vleermuis (Myotis brandti).”

Het rapport besteedt een aparte alinea aan de Rosse vleermuis (Nyctalus noctula), die in de buurt van de E4-turbine werd waargenomen. MRAe: “Een publicatie van juli 2020 van het National Museum of Natural History (MNHN) toont een zeer hoge daling van het aantal rosse vleermuizen, in de orde van grootte van 88% tussen 2006 en 2019, wat impliceert dat de vernietiging van individuen zou kunnen leiden tot aanzienlijke effecten op de soort of zelfs tot het verdwijnen van de soort in Frankrijk. Bovendien vliegen deze soorten op een hoogte van meer dan 40 m.”

Volgens MRAe is het onjuist dat RES in haar onderzoek concludeert dat windmolens voor deze soort een geringe impact zullen hebben. Ten slotte zegt MRAe nog iets over de zeer grote rotordiameter (132 m) van de geplande windturbines: “Volgens een recente studie door la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM) blijkt dat bij windmolens met een rotordiameter van meer dan 90 meter de effecten op vleermuizen erg groot zijn, waarbij hoge sterftecijfers worden waargenomen”.

Gezien al deze aspecten en in het bijzonder gezien de aanwezigheid in dit gebied van de rosse vleermuis, waarvan voor het uitsterven in de komende jaren gevreesd moet worden, adviseert de MRAe om ​​een andere locatie te zoeken voor de windmolens. Als de locatiekeuze gehandhaafd blijft, beveelt de milieuautoriteit aan ervoor te zorgen dat de belangrijkste problemen worden vermeden door windturbines E1, E2, E4, E5 en E9 te verwijderen en aanvullende maatregelen te definiëren om effecten te verminderen en te compenseren.

Zwarte ooievaar en rode wouw

Dan de beoordeling van het onderzoek naar de vogelsoorten in het gebied. Ook hier komt de MRAe tot de conclusie, dat het RES-onderzoek aan alle kanten rammelt en de conclusies veel te rooskleurig worden voorgesteld.

MRAe: “De inventarisaties werden uitgevoerd tijdens 31 reizen tussen 2015 en 2016, d.w.z. reizen die meer dan 3 jaar oud zijn. Bovendien, aangezien de windturbines op ongeveer 500 meter van twee valleigangen – de beek Le Huteau en de rivier La Brune – zijn gepland, had het migratieonderzoek moeten worden uitgevoerd met behulp van radartechnologie; deze techniek maakt het mogelijk om de stromen en hoogtes van trekvluchten te bepalen. Gezien de aanwezigheid van twee valleien op minder dan 500 meter van de windturbines, beveelt de milieuautoriteit aan om met radartechnologie een migratiestudie uit te voeren op alle vogels en de impact op deze soorten opnieuw te beoordelen.”

De inventarisaties detecteerden de aanwezigheid van 83 vogelsoorten in het broedseizoen, waarvan er 66 beschermd zijn; 94 soorten tijdens de trek, waarvan 69 beschermd; 60 soorten in de winter, waaronder 39 beschermde soorten. De RES-studie definiëert een impact ‘gemiddeld tot laag’ op de rode wouw; ‘gemiddeld’ op de grauwe kiekendief, ‘gemiddeld tot zeer zwak’ op de blauwe kiekendief; ‘gemiddeld tot laag op de torenvalk’; ‘gemiddeld tot zeer laag’ op de kievit; ‘laag tot verwaarloosbaar’ op andere soorten. 

Al deze impact-effecten zijn volgens de MRAe om verschillende redenen te laag vastgesteld. Zo bevinden de windturbines E1, E5, E8 en E9 zich op minder dan 200 meter van sectoren die zijn geïdentificeerd als gebieden met een hoge vogeldichtheid.

Ook de aanvaringsgevoeligheidsniveaus worden te laag voorgesteld en de gevolgen daarvan onderschat. De RES-studie wordt bijvoorbeeld afgesloten met een ‘zeer lage tot verwaarloosbare’ impact voor de zwarte ooievaar

MRAe: “Er moet aan worden herinnerd dat de zwarte ooievaar, een uitzonderlijke soort, van algemeen belang is: ‘bedreigd’ op de rode lijst van broedvogels in Europees Frankrijk (2016), ‘kwetsbaar’ op de rode lijst van niet-broedvogels in Europees Frankrijk (2011) en ‘ernstig bedreigd’ op de rode lijst van vogels in ex-Picardië (2009). In 2006 bedroeg de regionale populatie 2 tot 4 paren. Deze soort heeft dus een kwetsbaarheidsindex voor windmolens van 3,5 in Frankrijk en Picardië. Bovendien heeft deze soort een grotere betekenis aangezien het een zogenaamde ‘paraplu’-soort is: zijn leefruimte is groot genoeg voor zijn bescherming om die van andere soorten te verzekeren, al dan niet behorend tot dezelfde gemeenschap. Bovendien blijkt uit meerjarige waarnemingen van de zwarte ooievaar dat hij foerageert in een gebied ten noordoosten van de lijn Brunehamel, Dagny-Lambercy, Etréaupont en La Capelle. Er moet ook worden opgemerkt dat er een bewezen foerageergebied is langs de Coingt-vallei en tussen Lambercy en Coingt, dat wil zeggen tussen de twee groepen windturbines – 3 in Coingt en 6 in Nampcelles-la-Cour/Dagny – van het geplande windmolenpark.” 

Rode wouw (foto Jean-Loup Ridou)

Tenslotte de rode wouw. In het RES-onderzoek wordt de impact op deze soort als ‘laag tot gemiddeld’ gekwalificeerd. MRAe: “De rode wouw – een grote trekvogel, een zeer zeldzame soort, van algemeen belang – is echter ‘kwetsbaar’ volgens de rode lijst van broedvogels op het vasteland van Frankrijk (2016) en niet-broedvogels in Frankrijk, en ‘ernstig bedreigd’ op de rode lijst van vogels in ex-Picardië (2009). Deze soort is ook het onderwerp van een nationaal actieplan. Het heeft dus een kwetsbaarheidsindex van 4 in Frankrijk en 4,5 in Picardië.”

“Opgemerkt moet worden dat er in september 2020 een botsing heeft plaatsgevonden van een rode wouw met een windturbine nabij Marle, op ongeveer 12 km van het projectgebied. We herinneren eraan dat het leefgebied van deze soort rond het nest 5 tot 10 km is. Daarnaast is de soort waargenomen in het westelijke deel van de locatie waar de windmolens zijn gepland, in lijn met de geplande installatie van windturbines E2, E5, E3 en E6. Het RES-onderzoek geeft aan ‘dat een minimumafstand van 530 m tussen de masten in het westen’ de jacht voor deze vogel mogelijk maakt; a priori is de ruimte aan het uiteinde van de schoep tussen deze windturbines echter minder dan 200 meter, waardoor voor deze vogel een potentieel barrière-effect ontstaat met betrekking tot de vluchten die tussen deze windturbines worden gemaakt. Ook hier is het dus nodig om de impact van het voorgestelde windmolenpark op de rode wouw opnieuw te beoordelen.”

Met betrekking tot de identificatie van sectoren met significante avifaunistische activiteit, en vooral gezien de aanwezigheid van twee beschermde en bedreigde soorten – de zwarte ooievaar en de rode wouw – die waarschijnlijk sterk negatief worden beïnvloed door het geplande windmolenpark, beveelt de milieuautoriteit aan om een ​​alternatieve oplossing te zoeken voor de gekozen locatie. Als de locatiekeuze gehandhaafd blijft, beveelt de MRAe aan ervoor te zorgen dat de belangrijkste problemen worden vermeden door windturbines E1, E2, E3, E5, E6, E8 en E9 te elimineren en te zorgen voor “extra reductie en compensatie voor resterende effecten.”

We kunnen niet anders concluderen dan dat het een bijna onmogelijke opgave wordt voor de projectontwikkelaar om de bezwaren van de MRAe weg te nemen.

Tenslotte vinden wij het hoopgevend om te constateren dat de milieuautoriteit haar werk zeer nauwgezet heeft gedaan en de verkeerde voorstelling van zaken door RES vakkundig onderuit heeft gehaald.

Prefect weigert vergunning voor windmolenpark Any-Martin-Rieux – Leuze – Martigny!

Goed nieuws: op 30 augustus van dit jaar heeft de prefect van het departement Aisne, de heer Ziad Khoury, de projectaanvraag van CE Trois Rivières voor plaatsing van 8 windmolens op het grondgebied van de gemeenten Any-Martin-Rieux, Leuze en Martigny afgewezen!

Tien omliggende gemeenten – Fligny, Buire, Auge, Leuze, La Neuville-aux-Joutes, Signy-le-Petit, Saint-Michel, Eparcy, Watigny en Any-Martin-Rieux – waren tegen de komst van het windmolenpark. De gemeenteraad van Martigny heeft zich onthouden van advies en die van Bossus was als enige voor plaatsing.

Een belangrijk deel van de argumentatie om geen vergunning af te geven, is terug te voeren op de nabijheid van natuurgebieden en de aanwezigheid van bedreigde diersoorten waaronder zwarte ooievaars. De projectontwikkelaar had de aanvraag om die reden in tweede instantie al teruggebracht van 14 naar 8 turbines. Deze vermindering heeft dus niet mogen baten. 

Zwarte ooievaar (foto: Jean-Loup Ridou)

Deze uitspraak van de prefect geeft ons nieuwe hoop m.b.t. andere projectaanvragen die nu lopen in de Thiérache. Immers: ook in andere delen van de Thiérache wordt de zwarte ooievaar steeds veelvuldiger gesignaleerd. Zo ontvingen wij onlangs nog een melding van een van onze leden, die op 11 augustus een zwarte ooievaar heeft gespot bij La Sablonnière (Jeantes).

Vakantiehuizen in de Thiérache

We hebben al eerder in onze circulaires en berichten op deze website de aandacht gevestigd op de aanwezigheid in de Thiérache van veel Nederlanders en Belgen, die er een vakantiehuis hebben of er zelfs permanent wonen.

De komst van grote windmolenparken zal grote nadelige economische effecten hebben, niet alleen voor de buitenlanders zelf maar ook voor de streek en haar inwoners. We noemen er een aantal:

• waardedaling van woningen – met tientallen procenten bovenop de algemene 30% waardedaling die de huizen de afgelopen tien jaar al hebben ondergaan;
• woningen staan langer te koop / risico van leegstand en zelfs onverkoopbaarheid;
• verminderde aantrekkelijkheid van de regio voor buitenlanders die een tweede huis zoeken of hier willen verblijven;
• afname van bestedingen;
• afname van belastinginkomsten (tax foncière; tax d’habitation; toeristenbelasting e.d.);
• daling van het aantal bezoekers aan de streek / afname toeristische overnachtingen en verblijfsrecreatie (hotel; airbnb; camping e.d.);
•  verlies van banen.

Platform Thiérache wil de aandacht vestigen op de negatieve economische impact van windmolenparken op in de Thiérache woonachtige buitenlanders. 

De vereniging heeft daarom aan haar Nederlandse en Belgische leden gevraagd om een persoonlijk verhaal te schrijven: wat bracht hen naar de Thiérache, waarom hebben ze er een (vakantie)huis gekocht, wat betekent de streek voor hen en welke bedreiging vormen de windmolens voor hun persoonlijke leef-en woongenot en financiële situatie. Een tiental leden heeft op dit verzoek gereageerd. Wat we met deze verhalen doen, lees je verderop in deze nieuwsbrief.

Lees hier alvast twee verhalen:

Nu is het beslissende moment

De afgelopen jaren viel er in de regio Hauts-de-France (Nord-Pas-de-Calais en Picardie) een enorme toename te zien van windmolenparken – of plannen daarvoor. Dat is niet verwonderlijk als we bedenken dat Hauts-de-France een van de zeven regio’s is waar volgens de Franse regering versneld en op grote schaal windenergie moet worden gewonnen. 

Als de projecten Grand Cerisier van RES, Fache van Ventelys en Chemin du Chene van Global Wind Power doorgang vinden, praten we – in een gebied van slechts 30 km2 – over een enorm industriëel windmolenpark van 49 turbines van de zwaarste categorie (180-200 meter hoog!). Wanneer dit park er komt, dreigt er nog een ander gevaar. Bij veel van dit soort projecten vraagt de projectontwikkelaar namelijk om het project in een later stadium te kunnen ‘verdichten’. Dit betekent dat, zodra een project is geaccepteerd en gebouwd, windturbines aan het bestaande park kunnen worden toegevoegd – zonder dat er een nieuw openbaar onderzoeksproces hoeft te worden gestart. Iets dergelijks is gebeurd bij Montcornet waar nu inmiddels bijna 300 turbines staan.

Het maatschappelijk verzet tegen de massale implementatie  van windmolenparken in de regio wordt steeds luider. Ook het bestuur van de regio Hauts-de-France is tegen nieuwe plaatsingen. In een persbericht eerder dit jaar legt zij uit dat Hauts-de-France maar liefst een kwart van alle Franse windmolenenergie voor haar rekening neemt. Hauts-de-France is daarom voorstander van een evenwichtiger verdeling, zodat niet nòg meer windmolenparken op haar grondgebied worden geplaatst.

Gefortifiëerde kerk van Plomion

Eeuwen geleden was de Thiérache letterlijk het strijdveld van rondtrekkende legers en plunderende soldatenbendes. De gefortifiëerde kerken zijn de nog altijd zichtbare landmarks van deze donkere tijden. Tegenwoordig vormen zij samen een kostbaar cultureel erfgoed, dat verscholen ligt in het schilderachtig mooie landschap van de Vallée de la Brune, met haar unieke flora en fauna, waaronder kraanvogels, zilverreigers en de zeldzame en bedreigde zwarte ooievaars.

Projectontwikkelaars, gefaciliteerd door de Franse regering en gefinancierd door grote internationale investeringsmaatschappijen, staan op het punt dit kwetsbare landschap op een brute manier te overmeesteren. Onder het mom van een duurzame energietransitie worden de inwoners eenvoudig buitenspel gezet en dreigt de Thiérache voor lange tijd te veranderen in een nieuw slagveld, ditmaal niet gemarkeerd door kerken maar door industriële windmolens van een buitengewone schaal.

We zijn dus op een cruciaal moment in de geschiedenis van de Thiérache aanbeland. 

Brandbrief aan de prefect

Om de verdere plaatsing van windmolens in de Thiérache te verhinderen, heeft de vereniging Platform Thiérache, in samenwerking met het collectief Agir Pour La Thiérache, begin juli van dit jaar een brandbrief gestuurd naar de prefect van het departement Aisne, de heer Ziad Khoury.

In deze brief wordt met veel steekhoudende argumenten uiteengezet dat het unieke landschap en het culturele erfgoed van de Thiérache niet opgeofferd mogen worden aan industriële windmolenparken. Ook wordt duidelijk gemaakt dat veel inwoners (w.o. buitenlandse bezitters van vakantiehuizen) zich fel tegen de mogelijke plaatsing keren en zich niet of nauwelijks gehoord en gekend voelen in het politieke besluitvormingsproces. 

De vereniging Platform Thiérache en het collectief Agir Pour La Thiérache vragen in de brief aan de prefect om mee te werken aan exclusieve bescherming van de Thiérache, o.a. door geen vergunningen voor windmolenparken te verstrekken. Zij vragen de prefect om een onderhoud hierover.

Lees hier de hele brief:

Op donderdag 29 oktober a.s. vindt er in Vervins een onderhoud plaats met de sous-prefect van het departement, mevrouw Sonia Hasni. In dit onderhoud zullen de vereniging en het collectief hun standpunt nader toelichten en zal de Nederlandse vice-voorzitter van Platform Thiérache een tiental brieven met verhalen van Nederlandse en Belgische bezitters van vakantiehuizen in de Thiérache overhandigen aan de sous-prefect. We brengen uiteraard tezijnertijd verslag uit van het gesprek met mevr. Hasni.